تعبیر پریدن در خواب

تعبیر پریدن در خواب

یک مقدمه

تعبیر خواب، دیدن پریدن در خواب، بسیاری از حرکاتی که در بیداری انجام می دهیم و آنها را در خواب می بینیم، مانند پریدن یا پریدن از جایی به جای دیگر، پس این علامت در حالی که در ما وجود دارد چه نشانه هایی دارد. رویاها

پریدن در خواب

دیدن پریدن از جایی به جای دیگر، نشانه حرکت از حالتی به حالت دیگر، تغییر بد یا خوب است و این که پریدن به موقعیتی مرتبط است.

دیدن از پشت بامی به بام دیگر در خواب، اشاره به تغییر همسر.

دیدن پریدن به جای دور در خواب، اشاره به سفر طولانی است.

ديدن پرش و كنترل پرش مطابق هدف، پس رؤيت حاكي از پيروزي و رسيدن به سفر مطلوب يا سودمند است.

دیدن پریدن بدون رسیدن به هدف، بیانگر این است که تغییری که بیننده ایجاد خواهد کرد، به ثمر نخواهد نشست.

دیدن پریدن و تکیه بر چوب نشان دهنده وابستگی به دیگران است.

دیدن پریدن بر روی رودخانه یا چاله یا چیز خطرناک، نشانه رهایی از بدی است و خداوند تبارک و تعالی داناتر است.

پرواز در خواب چنانکه ابن سیرین بیان کرده آرزوی بسیار است و به گفته مفسران معاصر، پرواز در خواب مشتمل بر آرزو در دسته ای از چیزهاست که در این مقاله با آن ها آشنا می شویم.

ابتدا باید بین پرواز در خواب، پریدن در خواب یا پریدن در خواب تفاوت قائل شد، پرواز با وسیله باشد یا بدون وسیله، تعبیر مستقلی دارد.

هر که در خواب ببیند که بدون مشکل و در جهتی خاص پرواز می کند، بیانگر مسافرت و گذار از حالتی به حالت دیگر است که عبارت است از اعتلا و بلندی و جلال و مقام در میان مردم.

دیدن پرواز موفق، آرام و همسطح در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوها، برآورده شدن نیازها و تسهیل امور در زندگی است.

هر چه از زمین بالاتر برود، جایگاهش بالاتر و برای مردم ارزشش بالاتر است.

پرواز با دو بال در خواب بهتر است و رسیدن به آنچه می خواهید آسان تر است.

موارد دیگر برای تعبیر پریدن در خواب

دیدن پرواز به سمت یک مکان بد کمتر از مکانی است که از آنجا شروع شده است، زیرا اغلب نشان دهنده وخامت شرایط است.

هر که در خواب از شخص شناخته شده ای سبقت گیرد، در کاری از او پیشی می گیرد.

هر که در خواب باندهای کسی را بپرد یا بتراشد، از او چیزی می گیرد.

پرواز مستحب در خواب پروازی است که به خواست بیننده باشد نه اجبار.

هر که پرواز کند و در آسمان ناپدید شود و در خواب برنگردد، ممکن است دلالت بر نزدیک بودن اجل باشد، و نیز هر که از خانه خود پرواز کند، و همان پرواز از خانه ای که می شناسد یا خانه اش به سوی او می رود. یک خانه ناشناخته

اگر زندانی در خواب پرواز کند، آزاد می شود.

اگر غریبه ای در خواب خود را در حال پرواز ببیند، ممکن است اشاره به بازگشت او به کشور یا سفرهای مکرر او باشد.

پرواز در آسمان ممکن است اشاره به حج باشد و خداوند تبارک و تعالی دانا و بزرگوار است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا