دیدن شانه ها در خواب توسط ابن سیرین

دیدن شانه ها در خواب توسط ابن سیرین

خانه/تعبیر ابن سیرین/دیدن شانه در خواب توسط ابن سیرین تعبیر ابن سیرین 30 اردیبهشت 1398

0 32 کمتر از یک دقیقه

شانه آن است که شانه را می سازد و می فروشد.

و شانه زدن در خواب تعبیر به مردی است که کارها را آسان می کند و غم ها را برطرف می کند و مصلح مفید و صاحب خیر و دین است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا