پدر در خواب

پدر در خواب

(پدر)

شخص در خواب مراد است و بهترین چیزی که انسان در خواب می بیند پدر و مادر و جد یا مادربزرگ یا یکی از بستگان خود است و هر که پدر خود را در خواب ببیند اگر حاجت داشته باشد. رزق و روزی او از جایی که انتظارش را ندارد به او می رسد یا کسی در مورد او جدی است. –

(و هر که ببیند) پدرش در ساختمانی زندگی می کند و او ماهی خود را پرورش می دهد، اعمال پدرش را که در دین یا دنیا داشته تمام می کند و بر آن حکومت می کند.

مقالات مرتبط

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا