تعبیر دیدن مزرعه در خواب

تعبیر دیدن مزرعه در خواب

دیدن مزرعه در خواب، تعبیر دیدن مزرعه در خواب، گندم زار در خواب، کشت زراعت در خواب، خواب آبیاری مزرعه، دیدن مزرعه در خواب برای زن مجرد، دیدن مزرعه در خواب برای زن متاهل، دیدن مزرعه خشک در خواب.

دیدن میدان در خواب

دیدن مزرعه، دیدن مزرعه، زمین بایر یا خشکسالی در خواب، حکایت از کار دردناک و دشواری دارد.

دیدن مزارع بی زراعت یا بایر، بیانگر فقر ناشی از بطالت است.

خواب دیدن مزرعه ای که خانه ای را احاطه کرده است، بیانگر آن است که ثروت به دست خواهد آمد.

رویای یک میدان خوب، شادی آرام و پایدار را به همراه خواهد داشت.

دیدن باغ سبز در خواب حسن بیانگر بهبود کار و امور کاری است و بالعکس دیدن باغ با میوه کم و سبزه کم شدن زمینه کار است.

خواب دیدن مزارع زیبا و پر رونق، بیانگر نزدیکی خوشبختی و هماهنگی در زندگی بیننده خواب است.

جو و گندم زار در خواب

دیدن مزرعه جو دو سر، نشانه سود یا رونق زیاد است.

خواب دیدن مزرعه گندم، از رونق مالی پایدار خبر می دهد.

دیدن مزرعه کاشت، گندم یا جو، نشان دهنده رونق و سود مهم است.

چشم اندازی از راه رفتن در میدان

رویا پیاده روی او در مزارع شادی بزرگی را پیش بینی می کند.

دیدن سرگردانی در مزارع، بیانگر لذت و لذت است

کشت مزرعه را ببینید

دیدن مزرعه و شخم زدن مزرعه در خواب، نشانه آن است ازدواج برای مجردها و تولد آینده زوج ها.

شخم زدن مزرعه یا زراعت در خواب، خبر از شانس در کسب درآمد می دهد.

چشم انداز کار در میدان نشان دهنده رزق و روزی فراوان اما با مشقت است.

خواب دیدن یک رشته و کار در آن بیانگر این است که با کارهای بسیار دشوار ثروتمند خواهید شد.

با دیدن مزرعه، گویی کسی در حال آبیاری باغ یا مزرعه شماست، در این صورت مشاهده نشان می دهد که شخصی سعی دارد شما را در مورد خانواده شما فریب دهد.

دیدن میدان در خواب برای لیسانسه ها

رویای مزرعه ای بایر و بی زراعت خبر از تنهایی عاطفی می دهد.

دیدن مزرعه ای از گل، خبر از دیداری پرشور می دهد.

دیدن داشتن باغی پر از درختان میوه و خوردن آنها نشان دهنده یک ازدواج موفق است.

آبیاری باغ در خواب، بیانگر ازدواج برای مجرد است و خداوند تبارک و تعالی دانا و بزرگوار است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا