تعبیر دیدن خاک در خواب

تعبیر دیدن خاک در خواب

تعبیر خاک در خواب دیدن خاک جمع آوری در خواب تعبیر خواب جارو کردن خانه و جمع آوری خاک دیدن پاک شدن خاک در خواب تعبیر خواب خاک برای امام صادق (ع) تعبیر خواب خاک برای مجردی زنان.

جعفر صادق می‌گوید: افسانه‌ها به چهار وجه تعبیر می‌شود: پول، منفعت، شغل دنیا و بهره زنان.

هر کس در خواب ببیند که خاک جمع می کند و می خورد، رؤیت نشان می دهد که پول جمع می کند یا بر دستش پول می دواند و اگر زمین برای دیگری باشد، پول برای دیگری است، پس حمل کند. کثیفی به اندازه ای که از آن حمل کرده است، سود می برد.

اگر کسی در خواب ببیند که خانه‌اش را جارو می‌کند و از آن خاک جمع‌آوری می‌کند، در این صورت در تلاش است تا پول همسرش را بگیرد.

دیدن جمع آوری خاک در خواب از مغازه یا محل کار، امرار معاش اوست.

دیدن خاک در خواب هر که در خواب خود را در حال شخم ببیند فدای پول شود.

اگر کسی در خواب ببیند که خاک را جارو می‌کند و آن را از خانه بیرون می‌آورد، بیانگر آن است که پول همسرش رفته است.

دیدن آسمان که گویا خاک می بارد، فدای تو نیکو است، پس بیننده می شود، مگر آن که غالباً باشد، جز نگرانی و مشکل.

اگر کسی در خواب ببیند که خانه اش فرو ریخت و مرد و خاک و خاک بر او فرود آمد، نشانگر ارثی است که به او می رسد.

دیدن راه رفتن روی خاک در خواب بیانگر پول جویی و طلبی است.

دیدن اصرار خاک بر سر، حکایت از اندوه دارد.

رؤیت نشستن بر خاک پاک دلالت بر سعادت و سعادت دارد و خداوند تبارک و تعالی داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا