دیدن خانه ناشناخته در خواب،

دیدن خانه ناشناخته در خواب،

دیدن خانه ناشناخته در خواب، دیدن سرزمین ناشناخته در خواب، دیدن زمین در خواب، تعبیر خواب سرزمین ناشناخته، دیدن خانه غریب در خواب، تعبیر خواب مسکن غریب، خانه ناشناخته در خواب برای زنان مجرد و متاهل.

دیدن سرزمین ناشناخته در خوابزمین، خانه یا مکان های ناشناخته در خواب اغلب به سرنوشت، مقصد و آینده نامعلومی اشاره دارد که شما چیزی از آن نمی دانید.

خانه در خواب، خانه در خواب، خانه در خواب، نماد زندگی و معیشت انسان است، چه از نظر مادی و چه از نظر اخلاقی و خدا اعلم.

تعبیر دیدن زمین در خواب.

تبدیل شدن به زمین در خواب، هر که ببیند زمین شده است، سرنوشت و مقامش در میان مردم بالا می‌رود.

دیدن شخصی که در خواب زمین را بر دوش خود حمل می کند، بیانگر ظلم او به مردم یا ظلمی است که در سرزمینش رخ می دهد.

دیدن زمین خوردن در خواب بیانگر حصول خیر و بهره مندی از جستجوی او در زمین است.

هر کس در خواب ببیند که زمین شکافته و او را در خود فرو برده است، نشانگر شرم و مسافرت طولانی یا حبس است.

دیدن سرزمین پهناوری مانند بیابان در خواب، بیانگر سفر اضطراری است.

دیدن نشستن روی زمین در خواب بیانگر تسلط بر چیزی است.

ضربه زدن به زمین در خواب، با چیزی، بیانگر سفر است.

تعبیر خواب غذا خوردن از روی زمین، پس به اندازه خوردنی به شما پول می رسد.

دیدن لغزش روی زمین در خواب ممکن است بیانگر آفتی باشد که بیننده خواب را مبتلا می کند.

دیدن تلنگر دست از خاک، تکان دادن دستش از غبار فقر.

و هر کس ببیند که زمین شکافته شود و وحشی از آن بیرون آید و با مردم سخن بگوید، خواب نشان می دهد که این مدت نزدیک است یا در زندگی بیننده عجایب می بیند یا نشانه ای است که برای مردم در نظر می آید. جوانی از آن بیرون می آید، بین اهلش دشمنی پدید می آید. و اگر پیرمردی بیرون آمد برای بیننده نیکو و بارور بود. و شکافتن زمین بدون بیرون آمدن یا داخل شدن چیزی در آن، پس حکایت از وقوع بلا دارد. و اگر زمین از گیاهان شکافته شد، پول اهلش خوب است.

و هر کس ببیند که زمین را به چین می زند، در زندگی خود مقامی پیدا می کند و خداوند تبارک و تعالی داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا