تعبیر دیدن شانه و گردن و پشت و کف دست در خواب

تعبیر دیدن شانه و گردن و پشت و کف دست در خواب

ترک در خواب اگر خیر باشد، دلیل بر ترک بدی، سرپیچی از خدای متعال و ترک دوستی و چه بسا ترک نیکی، بیانگر قبول دعا و ترک استراحت، از خستگی یا آسایش دیگران یا آسایش است که او را وارد دستش می کند.

انگشتان در خواب یاور انسان در این دنیای صنعت و در آخرت امر به معروف و نهی از منکر هستند و انگشتان در تعبیر فرزند و شوهر و پدر و مادر و پول و حیوان و مال و صنعت هستند. آنهایی که بدان اشاره می کند و شاید بریدن یا راز آن نشان دهنده برهم خوردن منفعت آن در خواب باشد که نفعی به پدران و مادران و فرزندان ممکن نیست یا مال او زیاد شود یا حیواناتش بمیرند یا مالش. بیکار می شود یا صنعت او راکد می شود.

انگشتان در خواب ممکن است به دعا اشاره کنند و ناخن ها نافله.

انگشتان در خواب ممکن است به پول اشاره کنند و ناخن زکات است.

انگشتان در خواب ممکن است سرباز باشند و انگشتان سلاح آنها.

تعبیر ناخن در خواب

ناخن در خواب، نشانگر ناخن برای کسانی است که به آن نیاز دارند، مانند ختنه و غیر آن، بر فراوانی روزی، در مقابل اگر ببیند که کنده شود.

بلندی ناخن در خواب ممکن است نشانگر ردّ باشد، زیرا بلندی ناخن خلاف سنت است و ردّ خلاف سنت است و ردّ کسانی است که به خواری آن را تأمل می کنند.

تعبیر دیدن گردن در خواب.

گردن در خواب محل ولايت و شهادت و اداى امانت و امر و زكات و قرضى است كه مربوط به آن است، پس هر كه ببيند گردنش زيبا و چاق و متناسب با بدنش است. دلالت بر مقام شرافتمندانه ای دارد که در میان مردم به گردن خود می بالد و اگر گواه باشد از آن چه که دارد بی گناه است و اگر امانتی داشته باشد که از گردنش خلاص شود یا وصیتی یا زکات پول او را بپردازد یا بدهی او را بپردازد.

گردن در خواب اگر در آن جوش یا چرک یا خون مایع باشد، بیانگر این است که در حالی که به گردن او چسبیده است، به آنچه قبلاً ذکر کردیم مشغول است.

هر کس کتابی را بر گردن خود ببیند، دلالت بر این دارد که او به تکلیف بین خود و خدا مشغول است.

گردن خوب متوفی در خواب بیانگر بی گناهی اوست.

گردن خوب مسافر در خواب، بیانگر بازگشت سالم اوست.

پشت در خواب بیانگر آنچه در مورد بیننده خون و شکر و آمد و شد و غرور و ذلت و دین گفته می شود و پشت ممکن است نشان دهنده ردیابی باشد و اگر چیزی دلالت بر نیکی داشته باشد مانند ضخامت و سفیدی و بوی خوش. یا نوری که می درخشد و یا آهنی می شود، نشان دهنده قدردانی او از آنچه هست است، درباره اوست، مانند تقرب و جسارت او در برخورد با دشمنان و اینکه با ایستادن آنها را برنگرداند. .

هر کس در خواب پشت خود را خمیده ببیند یا زخم یا حالتی دارد دلالت بر مذموم و شکست و ذلت و دین دارد و چه بسا دلالت بر ردیابی و نگاه به عیب او دارد.

شانه در خواب بیانگر افزایش خیر یا شر است.

در خواب شانه دار، نشانه رزق و روزی و نیکی و تلاش و دلالت بر مسافرت دارد. خدا می داند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا