تعبیر دیدن دندان در خواب

تعبیر دیدن دندان در خواب

دندان در خواب نشان دهنده پایان مدت و سنی است که برای آن نوشته شده است و تمام دندان ها نشان دهنده خانواده و طایفه و پسر و دختر و پسر است.

دندان در خواب نشان دهنده رسوبات و اسرار است، دندان آسیاب در خواب ممکن است بیانگر نظر افراد ارشد و انتخاب آنها باشد.

حضورها در خواب، پیروان، دوتایی و چهارگانه است که با پول ناب یا فرزندان آراسته می شوند، پس سوت یا سیاهی آنها در خواب، بیانگر تغییر حال کسانی است که در خواب او را ناز کرده اند.

کشیدن چند دندان در خواب بیانگر از دست دادن عده ای از خانواده یا کسانی است که نام بردیم، و چه بسا کشیدن دندان نشان دهنده آمدن غایب یا مرگ یکی از عزیزان او باشد: شاعر می فرماید:

و صاحبی که از مصاحبتش خسته نشدم در صدد منفعت برآید و کوشا باشد.

از زمانی که با هم بودیم او را نمی شناختم، بنابراین از زمانی که چشمانم به او نگاه کرد، برای همیشه از هم جدا شدیم

اگر دندان پادشاه آهنی یا مسی می شد، نشانگر شدت لشکری ​​و قدرت لشکر او بود و اگر در خواب دندان هایش را از دست می داد پادشاهی او از بین می رفت، شاید کشیدن دندان نشان دهنده طول عمر بیننده بود تا اینکه هیچ کس از دندان بیرون نیفتاد، شاید این حکایت از برهم خوردن سود او از نبات و کمان داشت و شاید عقیم شد و پسر و دختری نداشت و بعد از مال یا منفعت از خانه یا از خانه فقیر شد. حيواناتش يا آسيابش معلق است و اگر چيزي را براي وقت علاقه ذخيره كند حالش خراب و كم است و ممكن است بميرد و رزقش قطع شود، از دست دادن دندان نشانگر وجوب روزه برای اربابان مبارزه

اگر با دست دندان در می آورد، پولش را بد خرج می کرد، یا خانواده اش را به ناحق زندانی می کرد، یا کار بدی انجام می داد و پشیمان می شد، یا از بدهی که قرض می گرفت و به او پس می داد، سود می برد. این ذهن اوست اگر در خواب در دستش قابل مشاهده بود.

اگر کسی در خواب آن را برای او برداشت، نشان دهنده نیاز او به رهن یا فروش برای آنچه که با آن زیبا می کند یا برای آنچه لازم است.

اگر دندانی را که در بیداری از آن درد می‌کشد بیرون بیاورند، نشان‌دهنده معالجه آسیب‌دهنده‌ها یا برداشتن آن است، و شاید نشان‌دهنده قطع نگرانی و ناراحتی از خواسته‌ها باشد، پس لازم است.

تجدید دندان های کشیده شده دلیل بر جبران و سود پس از زیان است و خداوند اعلم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا