تعبیر دیدن گیاه مو بر زبان در خواب

تعبیر دیدن گیاه مو بر زبان در خواب

دیدن مو بر زبان در خواب، بیانگر شب قیامت یا شعر است، یونانیان می گفتند هر که در خواب ببیند شعر بر زبانش می روید، اگر هنرش گفتار بود امرش خراب می شد و اگر نبود. یکی از استادان سخن، او نمی تواند خود را تامین کند.

دیدن چند زبان و گوش بر بدن در خواب، بیانگر ابتلا به عشق است، چنان که شاعر می گوید:

اگر درباره من صحبت کنند، همه گوش می کنم و اگر زبان ها با آنها صحبت می کنند، تلاوت می کنند

زبان در خواب ممکن است اشاره به اسیر یا مار در سوراخ باشد.

هر که در خواب ببیند که زبان دارد، بیانگر زیاد شدن مال و خانواده یا علم است و ممکن است به زبان های بسیار حکومت کند.

هر کس در خواب ببیند که با زبانش زبان دارد، رجوع به غیبت و گفتن در میان مردم کند، زیرا به کسی که فریبنده است می گویند فلانی دو صورت و دو زبان دارد.

زبان در خواب ممکن است اشاره به چیزی باشد که شخص در آن پناه گرفته است، مانند شمشیر یا وسایل، و بریدن آن برای اهل معرفت نشان دهنده لزوم سکوت و شکرگزاری خداوند متعال باشد.

زبان در خواببرای پادشاه، ممکن است به مترجم، معاون او، همراه، وزیر یا کاتب او اشاره داشته باشد، و ممکن است به پول گرانبها، اعتبار، دانش، حیوان، دشمن، عاشق، گیاهی که میوه می دهد اشاره کند. زنی که آبرو ندارد یا حرفی که صادر می کند یا رزق و روزی و رفتگر در کوچه و خیابان یا اثر بریده.

زبان در خواب ممکن است اشاره به پلیس یا خدمتکار اسیران باشد و زبان حیوان نشان دهنده مرگ یا جان او باشد، زیرا زبان مانند دستی است که با آن لمس می کنید و خداوند داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا