خون در خواب و تعبیر دیدن خون در خواب

خون در خواب و تعبیر دیدن خون در خواب

علامت خون در خواب تعبیر دیدن خون خونی و بیرون آمدن خون از بدن در خواب دیدن خون خوردن و استفراغ خون و تعبیر خون گندیده و لکه دار شدن خون در خواب در علاوه بر تعبیر دیدن خون پاک و معنی دیدن خون در خواب برای زن

ابن سیرین گوید خون در خواب است دلالت بر مال و گناه حرام دارد و خون در خواب ممکن است برحسب جزئیات خواب نشان دهنده دروغگویی باشد نجاست، همه اینها به حال بیننده و زمینه بینایی بستگی دارد.تعبیر دیدن خون در خواب را با هم به صورت کامل و دقیق بدانیمدر تعبیر دیدن خون و بیرون آمدن خون در خواب از بدن یا از دهان یا بینی یا اعضاء تعبیر استفراغ خون در خواب و تعبیر دیدن خون سیاه و خون گندیده در خواب دیدن خون در لباس و تعبیر خون روی زمین یا دیوار در خواب، علاوه بر تعبیر زن در خواب دیدن خون.

به گفته ابن سیرین همانطور که در مقدمه اشاره کردیم خون در خواب بیانگر مال حرام و بیانگر گناهان و اعمال ناشایست است و خون در خواب ممکن است نماد دروغ و فریب باشد، اما تعبیر آن چنان که عادت کرده ایم مربوط به جزئیات است. رؤیت و حال بیننده نافرمانی و گناه و اما کسی که در خواب ببیند که خون بر پیراهن است فریب می خورند و به او دروغ می گویند این به خاطر داستان یوسف است. درود خدا بر او و فرموده حق تعالی در سوره یوسف: «و بر پیراهن او خون ریختند.

و هر که ببیند در خواب در چاهی از خون می افتد دلالت بر مال حرام در گردن بیننده دارد، یا به خون انسان مبتلا شده و آن را به گردن می اندازد، و این تعبیر برای هر خونی در خواب است که خوابنده در جای آب ببیند، کوزه یا نهر یا غیر (بخوانید تعبیر دیدن چاه در خواب) در خواب خونی دارد که به او می رسد و سخنان ناپسندی از فاعل و مانند جرقه ای از آتش است به تعبیر ابن سیرین گندیده در خواب همیشه برای هر که می بیند بیماری می آورد.

به گفته شیخ نابلسی معمولاً جریان خون در خواب خوب نیست. همینطور دیدن خون در خواب خیری ندارد و ممکن است دلالت بر نگرانی باشد. همانطور که در پاراگراف های بعدی خواهیم دید.

تعبیر خواب در سایت شیرین خود از تعبیر خون در خواب در حالات مختلف آن می گویدخون انسان در خواب به حسب سیاق خواب و حال بیننده مرکب خیر یا شر است و خون حیوان در خواب حرام پول است (تعبیر دیدن پول و پول را بخوانید. در خواب) در خواب دیدن خون روی لباس اگر منشأ آن معلوم نباشد کسی به او دروغ می گوید زیرا برادران یوسف با خون دروغ بر پیراهن او آمدند سلامت جسم و روح اگر خون معلوم نیست. منبع

دیدن آسمان که در خواب خون می بارد از نشانه های آخرالزمان (بخوانید تعبیر دیدن باران در خواب) و اما رؤیت شنا در خون، خواب بیننده هنگام عادت ماهیانه نزد همسرش می آمد و هر که می دید در خون غسل می کند. خواب با مال حرام غواصی کرد و نهر خون در خواب غوغا و شادی زیادی داشت در کوچه و خیابان فساد در میان مردم و رواج مال حرام است و هر که در چاه خون بیفتد. در خواب متهم به قتل است و خداوند متعال داناتر است.

جریان خون از بدن به تعبیر ابن سیرین عموماً دلالت بر سلامت بدن دارد، مخصوصاً برای کسی که در خواب اثر زخمی را دید که از آن خون بیرون آمد و در خواب از بدن خون جاری شد، ممکن است نشان دهنده بازگشت مسافر و غایب باشد. صاحب مال و اگر فقیر بود به مقدار خونی که بیرون می آمد از مالی بهره می برد.

شیخ نابلسی می افزاید که دیدن خونریزی شدید در خواب یا بیرون آمدن خون از بدن اگر زیاد باشد نشان دهنده عدم توانایی در بهره مندی از فرزند و پدر و مادر یا شریک است و بیانگر کمبود رزق و روزی و مال است، بیرون آمدن خون از بدن در خواب به این معناست که اگر از جهت ضرورت باشد دلالت بر آسایش و زوال نگرانی است وگرنه غم و توهم است و بیرون آمدن خون از مخرج در خواب بیانگر خروج از گناه یا خروج از مال حرام است و ممکن است نشان دهنده یک بیماری در مقعد باشد.

و اما خون دماغ در خواب یا خون از بینی خارج می شود، در تعبیر فصل جداگانه ای دارد. خلاصه خون دماغ در خواب نشان دهنده پول است اگر نازک باشد و نشان دهنده سقط جنین اگر غلیظ باشد رئیسش خوب می شود ولی برای بیننده بد است.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن خون از بدن بیرون آمده و در خواب می گوید

 • دیدن خون در خواب به طور کلی فتنه بزرگی استو خون سرخ در خواب، نشان دهنده قاعدگی زن بیمار است.
 • و اما خون سیاه در خواب، دلالت بر بد اخلاقی دارد، و هر که ببیند خون صورتی می دهد، آب راکد می خورد که در آن گیر کرده است (تعبیر خواب شرب و شرب را بخوانید). .
 • خونریزی زیاد در خواب بیانگر عدم کنترل خواب بیننده بر خواسته های خود است.
 • پس دیدن ساعد دست و ساعد در خواب، نوشتن عهدنامه ای است که در آن گناه یا عقد ربا است و اگر بیننده بتواند خون را در خواب بند بیاورد، برای مردم خوب و سودمند است. .
 • و خونریزی پا و ساق در خواب، تعقیب فتنه در میان مردم است و هر که در خواب زانویش را خون ببیند، در حال فراگیری علم حرام از قبیل تدبیر جنایت و کسب ثواب از آن است.
 • ولي ديدن خونريزي در خواب، بيانگر نافرماني پسرش است، تا زماني كه خونريزي از حجامت نباشد. (تعبیر دیدن حجامت در خواب را مفصل بخوانید).
 • دیدن خونریزی شکم در خواب نافرمانی دخترش است و هر که در خواب ببیند از گوشش خون بیرون می آید، بدی می شنود.
 • در خواب خون از چشم بیرون می‌آید، دلالت بر این است که بیننده مردم را تجسس می‌کند و خون دماغ در خواب و بیرون آمدن خون از بینی، شفای سلامتی است.
 • در مورد دیدن لخته شدن خون در بدن در خواب، اگر بدون زخم باشد، شفای تفرقه بین مردم است و دیدن خون لخته شده بر زخم، برای التیام تقارن است ان شاء الله.
 • بنابر تعبیر ابن سیرین، نوشیدن خون در خواب بیننده را از گناه نجات می دهد و نوشیدن خون در خواب ممکن است بیانگر مالی و منفعت باشد، در حالی که شیخ نابلسی می گوید: نوشیدن خون در خواب ممکن است دلالت بر نگرانی و خستگی داشته باشد. ادای قرض استفراغ خون در خواب به تعبیر نابلسی بیانگر آن است که پسری به دنیا بیاورد هر که ببیند در خواب به رنگ طبیعی خون زیاد استفراغ می کند پسری به دنیا آورد محترم است. ، اما برای کسانی که می خواهند فردی را فریب دهند منفور است زیرا پرونده او فاش می شود.

  و در مورد دیدن خون آشامیدن و استفراغ یا استفراغ خون در خواب ، مترجم خواب در وب سایت Haloha می گوید.هر که در خواب ببیند که خون استفراغ می کند شراب می نوشد و هر که ببیند در خواب از دهانش خون می آید یا خون می ریزد ناپاک می خورد.عمل جاهلیت.

  به گفته ابن سیرین، هر که در خواب پیراهن خود را آغشته به خون ببیند، اگر خون حیوانی باشد، بیانگر آن است که بیننده در معرض دروغ و نیرنگی است که حیوان از او دلالت می کند، تعبیر دیدن قوچ را در یک رویا.

  تعبیر خواب در سایت شیرین خود از دیدن خون قربانی در خواب می گویدخون قربانی در خواب عموماً خوب و رزق است اگر از آنچه می توان خورده شود و هیچ خیری در آن نباشد پس هر کس در خواب خون ذبح شده ببیند مال خود را از دست می دهد و خون را می بیند. قربانی اگر از آنچه می توان خورد بهتر است وگرنه خیری در آن نیست دیدن خون قربانی در خواب نیکی و نیکی است و هر که دستش به خون ذبح آغشته شود. حیوانی که در خواب ذبح می شود، آنگاه انجام کار نیک و نوشتن علم است که به او سود می رساند، همین طور هر که در خواب چاقوی خون آلود ببیند، قلم است (تعبیر دیدن قلم در خواب را بخوانید).

  تعبیر خواب در سایت شیرین خود از دیدن خون پاک در خواب می گوید

 • هر که ببیند در خواب دستهای خود را از خون میشوید، از ظلم توبه می کند.
 • و هر که در خواب ببیند که پاهای خود را از خون میشوید، از طلب فساد توبه می کند.
 • اگر در خواب ببینی که در لباس خود را تمیز می کنند یا می شویند، بیننده حجت دروغگو را باطل می کند.
 • و هر که ببیند در خواب صورت خود را از خون میشوید، از خطای خود عذر میخواهد.
 • و اما کسى که ببیند کف خانه خود را از خون پاک مى‏کند، و دید که دیوارها را از خون پاک مى‏کند، گناه را از بین مى‏برد.
 • پاک کردن خیابان ها از خون در خواب بیانگر اصلاح بین مردم است.
 • خون حیض در خواب به روایت نابلسی برای زن مجرد و برای زن باردار سقط جنین و اما دیدن خون حیض یا حیض در خواب برای کسانی که به سن یائسگی رسیده اند بیانگر بیماری است. .تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید که دیدن خون در خواب به طور کلی برای زن است اغوا، حيض، ازدواج يا ولادت بسته به حال و محل بيننده ديدن خون حيض در خواب براي زن مجرد عقد است و براي زنان نامحرم بيماري است مگر اينكه خواب در تاريخ او باشد. پریود از وسواس نفس است و لباسی که در خواب زن مجرد به خون حیض آغشته است عفت اوست و هر که ببیند لباسش خون آلود است که منشأ آن را در خواب نداند. اتهامی به ناموس او یا خون پس از زایمان

  نوشیدن خون در خواب چه نشانه ای از زن دارد؟ بر کینه و کینه دیدن خون بر کف یا دیوار خانه به معنای دفع ظلم از جنس بیننده است و اما دیدن خون در کوچه و بازار دلالت بر گسترش فساد دارد گناه استفراغ خون در خواب زن، بندگان خدا را مسخره می کند و سرزنش می کند و هر کس برای زن مجرد لباس خون آلود ببیند، متهم به پاکدامنی او می شود و هر که از خون از چشمش خارج شود، محاکمه ای که او را گرفتار می کند، در خواب کف خانه یا دیوارهایش خون آلود است، پس از بی عدالتی و اتهامات اهل خانه فاصله می گیرد.

  تعبیر خواب در سایت Haloha موارد دیگری از دیدن خون در خواب را اضافه می کند

 • خون بد در خواب بیانگر فساد و خوردن حقوق مردم است.
 • هر کس در خواب ببیند کسی بر او خون می ریزد متهم به دروغ می شود.
 • دیدن اهدای خون در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب، دانش خود را یادداشت کرده و به مردم منتقل می کند.
 • دیدن خرید کیسه خون در خواب، بیانگر خریدن کتاب است.
 • تجزيه خون در خواب مستلزم طلسم شيطان است و تحليل گروه خوني در خواب از وسوسه پناه مي برد ( تعبير ديدن طلسم در خواب را بخوانيد ).
 • امراض خونی در خواب نشان دهنده ریا و شیاد است و دیدن سرطان خون اگر در خواب معنایی داشته باشد بروز بدی هاست، مشروط بر اینکه این از نگرانی های بیمار یا ترس از بیماری نباشد.
 • دیدن خون در خواب برای فقیر این است که از مال ربا صدقه می گیرد و برای ثروتمند مال حرام است و خون در خواب برای عیادت زندانی رحم و شفای مریض است مانند دیدن. خون در خواب برای مؤمن می لغزد و برای گناهکار گناه می کند.
 • و اما تعبیر خواب معروف غربی، گوستاو میلر، در مورد دیدن خون در خواب می گوید; دیدن خون روی دست در خواب بیانگر طرد شدن از سوی خانواده و شنیدن انتقاد ناروا است.دیدن دست های آغشته به خون در خواب بیانگر بدشانسی است که باعث ضرر سریع می شود.و اما دیدن لباس های خون آلود به تعبیر میلر بیانگر دسیسه است. در کار موفقیت آمیز و سعادتمند در برابر بینا قرار گرفته و باید مواظب دوستی ها بیشتر باشد و در خواب زخم آبریزش و خونریزی نشان دهنده بیماری یا حالت ناامنی و اضطراب و گفتار در اینجاست. برای میلر است.

  منابع و مراجع addremove

  کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب» محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 1379. کتاب «مطبوع نسل بشر در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 1384. معجم تعبیر الخواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی. النابلسی، بررسی باسیل برایدی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008. “دانشنامه تعبیر خواب” گوستاو میلر

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا