تعبیر ماهی در خواب

تعبیر ماهی در خواب

تعبیر خواب ماهی در خواب بسم الله الرحمن الرحیم ماهی در خواب علاوه بر موارد دیگر.

در بین مردم متداول بوده است که تعداد ماهی در خواب، یعنی کمتر از 4 ماهی را زنان یعنی همسران تعبیر می کنند و این همیشه درست نیست، زمینه خواب و موقعیت اجتماعی بیننده آن را تعیین می کند. یعنی زن یکی دو ماهی می بیند که قابل تعبیر به زن نیست.

بنابراین در اینجا معانی ماهی شماره گذاری شده در خواب آمده است.

ماهی در خواب، نرم زنده، اشاره به زن باکره مجرد یا کسی است که می خواهد ازدواج کند، خواه او را بگیرد، بخرد، یا اگر به او هدیه داده باشد، یعنی ماهی.

دیدن شنای ماهی در خواب، اعم از رودخانه، دریاچه و دریا، مژده و تسکینی است، مخصوصاً اگر آب صاف و خالص باشد و هر چه ماهی به سطح آب نزدیکتر باشد، تسکین بهتر و بیشتر مورد تایید است. .

دیدن ماهی مرده در وسط آب در خواب، چون ستودنی نیست و ممکن است دلالت بر امید یا خواسته ای باشد که برآورده نشده باشد.

صید ماهی بزرگ در خواب دلیل بر خیر و فایده است و شنیدن سخنان زیبا و خیر در آنها گفته شد.

دیدن ماهی گرفتن در آب کدر نشانه نگرانی و پریشانی است.

ماهی زیاد در خواب، رزق و روزی است، خواه درشت باشد یا کوچک یا مختلط.

یافتن مروارید در شکم ماهی در خواب ممکن است اشاره به کودکی داشته باشد که نزد او خواهد آمد.

یافتن چربی در شکم ماهی در خواب، پول زن است.

دیدن ماهی در چشم، تدارک خوب و آسانی است.

هر کس در خواب ببیند که ماهی از دهانش بیرون آمده است، بیانگر سخنان اوست که مربوط به زن است.

هر کس در خواب ببیند که ماهی از عورتش خارج شده، بیانگر این است که ان شاء الله به او فرزند دختر می دهد و خداوند تبارک و تعالی داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا