تعبیر دهان در خواب

تعبیر خواب دهان در خواب بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات و سلام بر سرور همه خلقت دهان انسان دروازه ای است که غذا و آب و همه چیز از آن عبور می کند. که بدن برای زنده ماندن نیاز دارد وارد می شود و از دهان تکلم بیرون می شود و از طریق آن با دیگران ارتباط برقرار می کند.دهان در خواب مقامی دارد ممتاز و مهم در تعبیر غالباً به رابطه و موقعیت اطراف اشاره دارد. که در آن خواب بیننده زندگی می کند.

جعفر صادق رضي الله عنه دهان را به هفت وجه تفسير كرده است: مقام و مأوا و خزانه علم و گشايش كارها و بازار و مصاحب.

دهان در خواب کلید و مهر مالک و ظرف نیکی و فساد او و سیر رزق و روزی او و استواری در امور اوست.

آنچه در خواب از دهان خارج می شود، تعبیر آن در اصل گفتار است، چه خوب باشد چه بد.

آنچه در خواب از دهان بیرون آمد، در اصل معیشت است.

دهان بسته و بسته در خواب بیانگر بیماری شدید یا مرگ است.

گشاد شدن دهان در خواب بیانگر چیزهای ستودنی در زندگی بیننده است.

و اما بویی که در خواب از دهان خارج می شود، اگر خوب باشد، نیک و سخن نیک از بیننده است و اگر ناخوشایند باشد، سخنان زشت یا غیبت است.

گوشت دهان پراکنده در خواب، نشان دهنده از دست دادن یا یک رویداد ناخوشایند در زندگی بیننده است.

دهان کج در خواب، ستودنی نیست، ممکن است بیانگر گذشتن از چیزهایی باشد که برای بیننده خوب نیست.

و اما افسار بر دهان در خواب، بیانگر این است که بیننده از اهل تقوا و صالح است و خداوند تبارک و تعالی دانا و جلیل است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا