دیدن شکم در خواب

شکم در خواب دیدن شکم خالی در خواب شکم نداشتن در خواب دیدن روی شکم راه رفتن در خواب شکم بزرگ در خواب دیدن استخوان در شکم در خواب تعبیر خواب در مورد زخم های شکم،

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلوات و سلام علیکم مولای خلق.شکم ناحیه مهمی در بدن انسان است که در آن وجود دارد. روده و معده و دستگاه گوارش که تعبیر شکم را مربوط به همه این اندام ها می کند.

شکم در خواب و خانواده و طایفه و پول و زندان و قبر و بیماری همین است که در روایت ابن سیرین و دیگران آمده است.

شکم خالی در خواب، اگر کسی در خواب شکم خود را خالی ببیند، بیانگر بی پولی یا بی فرزندی است، یا ممکن است بیانگر این باشد که زندگی او از حرام ها خالی است.

غیبت شکم در خواب، هر که در خواب شکم را از دست بدهد، ممکن است اشاره به ترک دنیا و زهد در آن باشد.

روی شکم راه رفتن در خواب، هر که ببیند در خواب با شکم راه می رود، بیانگر نیاز او به مردم یا وابستگی او به پول است.

دیدن شکم بزرگ در خواب، با ظاهری نیکو، بیانگر رهبری و علم است.

دیدن استخوان در شکم در خواب، به معنی کثرت فرزندان است.

دیدن داخل شدن در معده در خواب به معنای حبس یا مسافرت است.

شکم مادر در خواب، هر که خواب ببیند گویا در شکم مادر است و در سفر است، به زادگاه خود بازگشت.

دیدن شکم پاره شده در خواب، شکست در کار اوست.

بیرون آمدن آتش از معده در خواب، نشانه توبه از خوردن مال یتیم است.

خواب دیدن درد در شکم نشان دهنده خرج کردن پول در مکان اشتباه و تمایل به توبه است.

و اما گال و زخم شکم در خواب، اشاره به نگرانی و پریشانی مالی یا فرزندی دارد، و خداوند اعلم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا