کعبه در خواب و تعابیر و اهمیت آن

کعبه در خواب

زیارت بیت الله الحرام و کعبه یکی از بهترین مکان هایی است که مسلمانان دوست دارند و آرزوی زیارت آن را دارند، اما دیدن آن چیست؟ کعبه در خواب ? پس تعابیر و نشانه های دیدن کعبه در خواب را در سطور زیر آورده ایم.

کعبه در خواب

 • دیدن کعبه در خواب ممکن است بیانگر نماز، مساجد، توانایی و هدایت باشد و نشان دهنده سران قدرت یا ازدواج باشد.
 • هر کس کعبه را ببیند از زیارت آنها کوچکتر است، برای او بد است.
 • هر کس ببیند به کعبه نگاه می کند و از نماز غفلت می کند، این برای او انذار است.
 • طواف دور کعبه به قیمت برای رسیدن به آرزوها و اهداف اطلاق می شود.
 • دیدن دعا در مقابل کعبه راه رفتن به سوی بخت و اقبال است.
 • هر که ببیند مرده ای در مقابل کعبه گریه می کند، این مژده اندوه آن مرده است.
 • دیدن کعبه در خواب زن

 • دیدن کعبه در خواب زن، بیانگر نیکی و یا دریافت کسی است که او دوست دارد.
 • طواف دور کعبه برای زن صالح نشان دهنده خیر و برکت است و برای زن بداخلاق به طواف او در بازارها اشاره دارد.
 • ایستادن بالای کعبه در خواب زن، بیانگر مال و ثروتی است که پس از انحلال اخلاق و دین به او خواهد رسید.
 • رؤیت بیرون رفتن به کعبه نشان دهنده پایان کار آن است، هر چه بوده، در حالی که رؤیت ورود به کعبه حکایت از خیر و جلال و عزت دارد.
 • رویای کعبه برای یک زن مجرد و اهمیت آن

 • دیدن کعبه در خواب بیانگر برآورده شدن خواسته ها و آرزوهای اوست.
 • اگر دید که وارد کعبه می شود، مژده است به ازدواج او با مردی عاقل و ثروتمند.
 • اگر در خواب پوشش کعبه را ببیند، بیانگر عفت و شرافت اوست.
 • اگر ببیند کعبه در خانه اوست، نشانگر صفات ممتاز اوست، مانند صداقت و امانت.
 • زن مجرد که ببیند در کعبه طواف می کند بعد از چند بار طواف ازدواج می کند که یک طواف معادل یک سال است.
 • تعبیر خواب کعبه برای زن شوهردار

 • دیدن کعبه در خواب برای زن شوهردار آرزو یا هدفی است که برای او برآورده می شود.
 • کعبه در خواب برای زن شوهردار مژده بارداری است.
 • اگر در خانه خود کعبه را ببیند، نشانگر تقوا و محافظه کار و مشتاق نماز است.
 • دیدن پوشش کعبه در خواب، بیانگر رزق و روزی فراوان و خیر است.
 • اگر ببیند که دست به پرده کعبه می‌زند، نشانگر پایبندی او به شوهر و حفظ اوست.
 • اگر ببیند که در دوختن پرده کعبه شرکت می کند، دلالت بر علاقه و توجه او به شوهر دارد.
 • اگر ببیند که در کنار کعبه نشسته است، نشانگر آرزوی او با شوهرش و خیری است که به او می رسد.
 • دیدن کعبه در خواب حامله

 • اگر در خواب ببیند که در کعبه ی شریفه می زاید، بیانگر آن است که فرزندی نیکو نصیبش می شود.
 • دیدن کعبه در خواب ممکن است مژده دهنده باشد که دختری خواهد داشت که برای آنها خیر خواهد آورد.
 • اگر در خواب کعبه را ببیند و بخواهد نر یا ماده ای به دنیا بیاورد، آن چه را که آرزو کرده است، خواهد داشت.
 • اگر کعبه را از باطن ببیند، نشان دهنده نزدیک بودن تولد اوست.
 • دیدن: حج در خواب

  اهمیت کعبه در خواب زن مطلقه

  اگر ببیند که نزدیک کعبه است و با خدا دعا می کند، نشان دهنده اجابت دعاست، اگر ببیند که در نمازخانه نماز می خواند، نشان دهنده این است که رزق فراوان به او می رسد، کعبه است. دید نامطلوب که حکایت از بدی دارد، اگر ببیند بالای کعبه نماز می خواند، نشان دهنده نقص اخلاق و دین اوست، و اگر کعبه را در حال بد ببیند، بیانگر شری است که به سراغش می آید.

  شاید خوشت بیاد: تعبیر خواب عمره

  دیدن کعبه در خواب مرد

  دیدن گریه بر کعبه در خواب مرد، بیانگر پایان گرفتاری و رفع نگرانی است، دیدن کعبه در خواب، بیانگر خیر و نیکی و مقام بلند است، دیدن کعبه در خانه، بیانگر آن است که او حاکم بر او خواهد بود. شهر و یا اینکه در خانه حاکم زندگی کند، اگر دیوار کعبه فرو ریخت یا بیفتد، نشان دهنده پایان حکم ولیّ است، ورود به کعبه در خواب مرد، بیانگر این است که او برای انجام کاری گمارده شده است. در داخل کعبه دزدی می بیند، این نشان می دهد که او فحاشی کرده یا گناهی کرده است.

  برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به: خواب های ابن سیرین

  تا پایان مطلب تعبیر دیدن کعبه در خواب را برای مردان و زنان مجرد و متاهل و باردار و مطلقه دانسته اید پس آیا این کار برای شما سودی داشت؟

  حج در خواب عمره در خواب کعبه در خواب تعبیر خواب ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا