امامت در خواب از ابن سیرین تعبیر آن را بیاموزید

امامت در خواب

امامت مسلمانان در نماز برای هر مسلمانی افتخار است و نزد پروردگار متعال ثواب بزرگی دارد، پس تعبیر دیدن امام در خواب و اهمیت آن در واقعیت چیست؟ آیا نشان دهنده خوب است یا بد؟این مقاله را با ما همراهی کنید تا پاسخ این سوالات را بدانید.

از ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید: «خواب بر سه قسم است: بشارت از سوی خدا، خودگویی و ترساندن از بدی». از شما خوابی می بیند که او را خشنود می کند، اگر می خواهد بگوید و اگر چیزی را که بدش می آید، به کسی نگوید و بایستد. دعا کنید) صحیح سنن بن ماجه

امامت در خواب توسط ابن سیرین

 • اگر در خواب ببیند که مردم را به نماز می خواند در حالی که امام نیست، به مقامی محترم می رسد و مردم از او اطاعت می کنند.
 • اگر در خواب ببیند که مردم را به طرف قبله هدایت می کند و با آنها تمام نماز می خواند، در بین مردم عادل خواهد بود.
 • و در صورتى كه شخصى خود را در خواب ببيند كه مردم را به نماز مى خواند و نمازشان ناقص است، يا همسايه در ولايت او زيادى كند و به او ستم كند و دچار اضطراب و اندوه شود.
 • ولى اگر کسى خود را ببیند که مردم را در حالى که ایستاده و نمازگزاران نشسته اند هدایت مى کند، نشانه آن است که در حق آنها کوتاهى نمى کند، بلکه در حق خود کوتاهى مى کند و ممکن است بینش او نیز نشان دهد که او در حال خدمت رسانی به برخی بیماران و رسیدگی به آنها است.
 • بلكه اگر در خواب خود را در حال نماز نشسته و نمازگزاران ايستاده ببيند، نشانه غفلت او در كارى است كه انجام مى دهد.
 • و اگر خود را در خواب ببیند که نشسته مردم را به نماز می خواند و همه نمازگزاران نشسته اند، نشانه آن است که به قرض و غم و اندوه مبتلا شده اند.
 • اما اگر شخصی در خواب خود را در حال امامت زنان به نماز ببیند، بیانگر این است که او بر افراد ضعیف مسئول است.
 • اگر شخصی خود را در خواب ببیند که در حال نماز با مردم دراز کشیده (یعنی خوابیده روی تخت) و لباس سفید پوشیده است و در نماز نخواند و تکبیر نگوید، بیانگر فوت بیننده خواب است. .
 • همچنین اگر زنی در خواب ببیند که مردان را به نماز می خواند، بیانگر مرگ او نیز است.
 • و اگر حاكم يا حاكم خود را در حالى كه مردم را به نماز مى خواند در خواب بيند، دليل بر عزل و از دست دادن مال او است.
 • و هر کس در بینش نمازش را قطع کند، کارش قطع می شود.
 • و اگر خود را در خواب ببیند که مردم او را امامت کردند، بیانگر ارث اوست.
 • و اگر انسان خود را در حال امامت مردم به نماز نافله ببیند، نشانگر مصونیت او از هر چیزی است که به او ضرر می رساند.
 • همچنین می توانید تعبیر خواب ابن سیرین و معروف ترین نشانه ها را در خواب بخوانید

  ابن سیرین امام در خواب تعبیر امام در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا