تعبیر رعد و برق در خواب: «عید، تهدید و شاید خرماهای خوب»

رعد و برق در خواب

اعراب در گذشته گفته اند که رعد و برق می زند یعنی تهدید و تهدید می کند و همچنین تعبیر آن در خواب چنانکه دلالت بر تهدید و تهدید اهمیت دارد و در تعبیر بیشتر خواهیم آموخت. و تعبیر رعد در خواب محقق ابن سیرین

رعد صدایی است که همراه با رعد و برق در آسمان است یا چند ثانیه بعد از آن می آید و صدای آن از یک ترک تند تا یک انفجار کم متغیر است و این بستگی به ماهیت خود رعد و برق و فاصله شنونده از رعد و برق دارد. منبع.به آن شکست نیز می گویند

رعد و برق در خواب

 • رعد در خواب ممکن است بیانگر تهدید و تهدید و رعد سلطان باشد و از او گفته می شود که رعد و برق می زند و برق می زند.
 • و چه بسا حاکی از قرارهای نیک و دستورات بزرگ باشد، زیرا فرمان پادشاه ابرهاست که بر هر که فرستاده شده است، برخیزد و مهربان باشد.
 • رعد همچنین به طبل رژه و رستاخیز، ابرها بر سربازان، صاعقه بر تیغه ها، وسایل اره شده رنگی، پرچم ها، باران بر خون های ریخته شده و صاعقه های مرگ اشاره دارد.
 • هر کس رعد را در آسمان ببیند دستوری از سلطان است و اگر ببیند که از صلاح خود با باران و مردم به آن محتاجند، بیانگر باران یا قرارهای سلطان خیرخواه است. عمل او را تباه می کند و پیش از آمدن به آنها اجازه داده شد که از هدیه گرفتن و آماده شدن برای باران بپرهیزند و یا دستور سلطان یا جنایت بر او در آن است. مضر است، پس چه می شود اگر باران در آن زمان به اندازه باران تابستان مضر باشد
 • و هر کس رعد و برق را با رعد و برق ببیند، دلیل رعد به آنچه دلالت می کند، ثابت می شود، و اگر خورشید در آن برجسته بود و باران نمی بارید، طبل ها و وسایلی که از سلطان بیرون می آمد برای گشودن به او می رسید، و بشارت می دهد. به او تقدیم می‌کردند یا برای برخی از فرمانروایانش قرارداد امضا می‌کردند یا برای مأموریتی که از برخی از فرماندهانش بیرون می‌کشید یا دریافت می‌کرد، هر چند با آن باران و تاریکی و رعد و برق باشد، یا بلاهایی از آسمان، مانند تگرگ، باد و ملخ و حشرات یا طاعون و مرگ یا فتنه و جنگ اگر کشور جنگ باشد یا مردم از دشمن چنین انتظاری داشته باشند.
 • برخی از آنها گفتند تندر نه
 • هر کس رعد و برق را ببیند که به او نزدیک شود تا او را بزند، یا ببیند که نور صاعقه بر او می زند، چشمش را کور می کند، دید او را پنهان می کند، یا صاعقه در خانه یا نورش وارد می شود، پس ستوده نیست، باران خوف. .
 • رعد و برق و باران برای مسافر ترس و برای ساکن طمع است
 • و گفته شد که رعد صاحب شهربانی پادشاه بزرگی است و برخی از آنان گفتند که رعد بدون رعد و برق دلالت بر ترور و فریب و دروغ و دروغ دارد، زیرا تنها انتظار رعد پس از رعد و برق دارد و گفته شد که صدا رعد و برق نشان دهنده رقابت و مشاجره است.
 • شاید در تعبیر خواب ابن سیرین پاسخ بیشتری به تعبیر خواب دیگر خود بیابید.

  رعد در خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر رعد در خواب ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا