تعبیر خورشید در خواب ابن سیرین پادشاه بزرگ

خورشید در خواب

خورشید در دل خیلی ها دلالت بر نور، امید، تراوش انرژی، نشاط و خوبی دارد، کار و کسب روزی صبح در روشنایی روز اتفاق می افتد، اما تعبیر آفتاب در خواب چه می شود. ؟! ….

و از آنجایی که تعابیر زیادی وجود دارد، ما را تا انتهای مقاله همراهی کنید تا با تمامی تعابیر خواب خود آشنا شوید.

تعبیر خورشید در خواب

 • خورشيد در خواب در اصل بزرگترين پادشاه است، زيرا از همتايان خود سبك ترين چيزي است كه در آسمان است، با فراواني منفعت و اموالش.
 • چه بسا خورشید در خواب به حجیت بیننده دلالت کند که بدون جماعت و مجالس خلوت ببیند، مانند شهریار، داماد، معلم، پسر یا شوهرش، اگر زن باشد.
 • چه بسا آفتاب در خواب دلالت بر زن شرافتمندی دارد، مانند همسر پادشاه، رئیس جمهور، ارباب، دخترش، خدمتکار، زن بینا، مادر، دخترش یا زیبایی او. زیبایی باکره ها به خورشید از نظر زیبایی و زیبایی.
 • و گفته اند که در رؤیت یوسف علیه السلام دال بر مادرش بوده و گفته اند که نشانه عمه او زن پدرش بوده و از ننه او گفته شده است. و گفته شد که نشانه پدرش بود و ماه نشانه مادر اوست و همه آن در بیان جایز است.
 • آنچه از حادثه در خورشید دیده شد، تفسیر آن به کسانی که به آن اشاره کردند از کسانی که در سرنوشت مردم و مقدار بینش و شواهد و گواهان آن شرح دادیم باز می گردد.
 • و اگر خورشید را در خواب دید که بر زمین افتاد یا پرنده ای آن را بلعید، یا در دریا افتاد، یا در آتش سوخت، و چشمانش رفت، یا سیاه شد، و در غیر از مسیر خود ناپدید شد. آسمان، یا به دختران نشامات منسوب به آن وارد شد
 • و اگر ببیند خرقه ای بر آن پوشیده است یا ابری بر آن پوشیده است یا گرد و غبار یا دود بر آن جمع شده و از نور آن کاسته می شود یا در آسمان موجی بدون ثبات ببیند، دلیل بر حادثه ای است که در آن اضافه شده است. بیماری یا اضطراب یا ناراحتی یا ناراحتی یا خبر ناراحت کننده، مگر اینکه کسی که بدان اشاره می کند در حال بیداری بیمار باشد، زیرا مرگ او همین است.
 • تعبیر سیاه دیدن آفتاب در خواب

  خورشید در خواب

  و اگر کسى آن را سیاه دید بدون دلیلى که ابرى یا گرفتگى آن باشد، دلیل بر ظلم و ستم میزبان یا کفر و گمراهى اوست. می بیند که چون او فرمانروای همه و ارزش های خانه است به نشان شخص زیبایی که علم یا مقام ذکر کرده است و اگر در این صورت تیره و رنگ بریده باشد پادشاه را در اختیار خود یا در آن فریب می دهد. خانواده اش اگر صلاح او باشد، و اگر او را احاطه نکرده باشد، یا دشمنی با او باشد، کارگر یا پای غایب، یا زن بیمار و حامله ای از حضور او مرده، یا جنینش سقط شده، یا داده است. به دنیا آمدن یک پسر، و او بین این شواهد رو به بالا جدا می شود

  تعبیر دیدن طلوع خورشید از مراکش:

  خورشید در خواب

 • و اگر ببیند که از غروب آفتاب طلوع می کند یا بعد از غروب برمی گردد و به جایی که از آن طلوع می کند، برمی گردد، نشانه و عبرتی ظاهر می شود، با زیاد شدن برهان آن استنباط می کند که چیست و چه بسا دلالت بر بازگشت منسوب به آن باشد. او را به امید سفر یا عدالت و اجرت به صلاح طلوع و غروب او و اوقات آن، و چه بسا حاکی از عقب افتادگی منسوب به او از بیمار باشد.
 • شاید ناپدید شدن او پس از ظهور برای حامله، نشان دهنده مرگ جنین پس از ظهور باشد
 • شاید حکایت از ورود غایب در سفر با پول های عجیب داشته باشد و شاید ناپدید شدن آن حکایت از بازگشت زندانی پس از آزادی به زندان داشته باشد.
 • شايد دلالت بر آن دارد كه كسى كه از كفر اسلام آورد و يا از گناهش توبه كرد، به گمراهى خود باز مى‏گردد، و اگر ببيند كه كارهاى پنهانى خوب يا بد انجام مى‏دهد، حاكى از پوشيدن و پوشيدن حالات و حجاب‏هاى اوست. غروب خورشید از او نازل نشده است، مگر اینکه از کسانی باشد که در شب عقد به او هدیه دادند و صیغه ای خریدند، سپس زن نزد خانواده اش برگردد و صیغه به فروشنده اش بازگردد.
 • همچنین ممکن است نشان دهنده طلوع آن پس از غروب آفتاب باشد، برای کسی که زن خود را به رفلاکس طلاق داده است، و برای کسی که از او حامله است، برای نجات او، و برای کسی که امرار معاش یا کار برای او ممکن نبوده است. نفاق او، مخصوصاً اگر عدالت او در آفتاب باشد، مانند سفید کننده ها، شستشو، شیردوشی و مانند آن، و برای کسی که تا سر حد مرگ بیمار بود، به دلیل از بین رفتن سایه ای که شبیه شخص است، با گفتار قادر متعال.سپس خورشید را دلیل بر آن قرار دادیم. سپس او را پیش خود بردیمآسانو برای کسانی که در جهاد یا جنگ بودند، نشان دهنده پیروزی است، زیرا در جنگ دشمنانش به یوشع بن نون علیه السلام بازگشت تا خداوند او را بر آنان پیروز گرداند، و برای فقیران در روز زمستان. برای لباس و ثروت و در روز تابستان برای مصیبت و بیماری و تب و چشم و نشستن مرده در آفتاب در تابستان نشان از آنچه در اوست از عذاب و اندوه برای همراهی با حاکم یا از سوى كسى كه بر او نازل شد، بر سرنوشت و جانب او
 • تعابیر دیگر در خورشید

 • و هر کس ببیند که به خورشید تبدیل شده است، پادشاهی بزرگی به قدر درخشندگی آن بزند، و هر که آفتاب آویزان را – با زنجیر بزند، در آن فرمانروا و عادل خواهد بود.
 • و هر كه بيند نور خورشيد و پرتوهاي آن از مشرق به مغرب است، اگر شايسته پادشاه باشد، پادشاه بزرگي به دست آورد و گرنه علمي به او داده مي شود كه در همه ممالك ذكر مي شود.
 • و هر کس ببیند که او پادشاه خورشید است و بر آن مسلط شود، پس از آن بزرگ ترین پادشاه پذیرفته شود، پس هر که آن را ببیند، روشن و نورانی بر او طلوع کرده است.
 • و هر که خورشید را در خانه اش طلوع ببیند، اگر تاجر باشد، در تجارت خود پیروز شود و اگر زن جوینده باشد، زنی زیبا را بزند.
 • و هر كه بيند خورشيد را بدون بدن بر سرش طلوع مي كند، به امري جامع و دنيوي دست مي يابد.
 • تعبیر دیدن خورشید جزئی از آن یا لمس آن

 • و هر کس ببیند شکمش شکافته شده و خورشید در آن طلوع می کند، می میرد
 • اگر زنی ببیند که خورشید در جیب او که یقه اوست وارد شد و سپس از دمش بیرون آمد، با پادشاهی ازدواج می کند و او یک شب نزد او می ماند.
 • اگر کسی ببیند که خورشید کاملاً غروب کرده در حالی که او پشت آن است، می میرد
 • هر کس ببیند که خورشید را در حالی که می رود و غروب نکرده است دنبال می کند، نزد پادشاه اسیر می شود.
 • هر کس ببیند که خورشید به پیری تبدیل شده است، سلطان در برابر خداوند متعال فروتن می کند و عادل است و قوت می گیرد و حال مسلمانان را بهبود می بخشد.
 • اگر ببیند که از خورشید آتشی بیرون می آید و اطراف آن را می سوزاند، پادشاه مردم اطراف خود را نابود می کند.
 • هر كه خورشيد را سرخ ببيند، در مملكت او فساد است.
 • هر که ببیند غروب کرده، آرزوی اوست و منازعه خورشید بر شاه بیرون می‌آید و کم شدن تابش خورشید، زوال آبروی پادشاه است.
 • هر کس خورشید را دید که دو نیم شد، نیمی از آن باقی ماند و دیگری رفت، آنگاه بر پادشاه بیرونی قیام می کند، و اگر نیمه باقی مانده به دنبال نیمه خروجی برود و بپیوندد و خورشید درست برگردد، بیرونی می گیرد. تمام کشور.بیگانه مالک همان است که با پادشاه است، بنابراین او همتای او می شود و نیمی از پادشاهی او را می گیرد.
 • هر كه خورشيد را ببيند غروب كرده، بلايى است بر ارزشهاى زمين يا پدر و مادر.
 • و هر که ببیند خورشید را فرو برده، بی خیال زندگی می کند، و اگر ببیند که فرشته ای بمیرد و هر که نور خورشید او را بزند، خداوند گنج یا مال زیادی به او می دهد.
 • تعبیر دیدن خورشید در خانه او

 • و هر کس خورشید را ببیند که بر بالینش فرود می آید، بیمار می شود و بدنش ملتهب می شود.
 • هر کس چیزی از خورشید بگیرد یا چیزی به او بدهد ستوده نیست و از نشانه های نیکوکاری این است که انسان خورشید را به شکل معمولش ببیند و کم و زیاد شدن آن مضر باشد.
 • هر که گرمای آفتاب را احساس کند و به سایه پناه برد، از اندوه نجات یابد و هر که سرما را در سایه بیابد و در آفتاب بنشیند، فقرش از بین رفته است، زیرا سرما فقر است.
 • هر كه خورشيد سياه و سرگيجه آور باشد، پادشاه در يكى از امور بر او واجب است.
 • این را بگو

  قاضي حمص ديد كه خورشيد و ماه با يكديگر مي جنگند پس سيارات از هم جدا شدند و نيم با ​​خورشيد و نيم با ​​ماه به صفين رفتند و او كشته شد.

 • و هر كه خورشيد و ماه و ستارگان را در يك جا جمع شده و پادشاهش را ببيند و نور و شعاعي دارد پس پادشاه و وزير و رؤسا و اگر نباشد پسنديده شود. نور، پس هیچ خیری برای بیننده ندارد.
 • هر کس خورشید و ماه را ببیند که بر او طلوع می کند پدر و مادرش از او راضی هستند و اگر پرتو ندارند بر او خشمگین می شوند و اگر در سمت راست و چپ خود خورشید و ماه ببیند یا در مقابل او یا پشت سر او، آنگاه دچار اضطراب و خوف یا بلا و شکست می شود که به فرموده خداوند متعال مجبور به فرار می شود (و جمع شمس و ماه می فرمایند. در آن روز، گریز کجاست) و سیاهی خورشید و ماه و ستارگان و چرخه آنها، نعمتها را در این دنیا دگرگون می کند، و خورشید گرفتگی برای پادشاه اتفاق افتاد.
 • و هر کس ابرهایی را ببیند که خورشید را می‌پوشاند تا نورش تمام شود، پادشاه بیمار می‌شود.
 • همچنین بدانید: تعبیر خواب ابن سیرین

  خورشید در خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر دیدن طلوع خورشید از مراکش تعبیر دیدن خورشید در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا