تعبیر شمشیر در خواب “شمشیر در خواب متولد شد”

شمشیر در خواب

تعبیر شمشیر در خواب از محقق ابن سیرین می گوید شمشیر مصونیت مرد است و ممکن است نشان دهنده همراه باشد اما برای زن ممکن است نشان دهنده مردی باشد که از او محافظت می کند. تا پایان مقاله تعبیر شمشیر را از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین بدانیم.

تعبیر شمشیر در خواب

 • و کی دید شمشیر خود را در حالی که زنگ زده بود از غلاف بیرون آورد و پسر زشتی برای او به دنیا آمد و اگر شمشیر در غلاف شکسته می شد کودک در شکم مادرش می میرد و اگر غلاف شکسته و شمشیر از غلاف خارج می شد زن می میرد و بچه تحویل داده شد
 • اگر دید این که از غلاف شمشیر بیرون کشید و زنش حامله نبود، سخنی است که او آماده کرده است.
 • اگر دید شمشیری در دست داشت و در دعوا بود پس حق از آن اوست و اگر شمشیر را بیابد و بگیرد صاحب حق یافتن آن است.
 • و کی دید دو سه شمشیر به دست گرفت و آنها را قطع کردند، پس زنش را سه طلاق داد و گفتند هر که ببیند شمشیر کشیده است، از مردم شهادت می‌خواهد و انجام نمی‌دهند زیرا خدا حق تعالی می فرماید:
 • که دید در کشورهای مسلمان با شمشیر به راست و چپ می‌زند، زیرا زبانش را ساده می‌کند و حرام می‌گوید.
 • و شمشیر اگر شیء پهلو ببیند، مرد نیرومند و یاور است و هر که بدون شمشیر دستکش به دست کند، امانت و ایستادن شمشیر پدر یا دایی است و گفته شد مادر است. یا عمه، و شکستن آن مرگ یکی از آنهاست.
 • و شمشیر با سلاح های دیگر سلطان
 • و کشتن با شمشیر نزاع با قوم و زدن با شمشیر و دراز کردن زبان و دست در صورتی که قدرتی مانند شمشیر در آنها باشد.
 • و شمشیر برای تنها ماندن با هیچ سلاح، یک پسر به دنیا می آورد
 • اگر شمشیر دید در دستش آن را بالای سر برد و قصد ضربه زدن به آن را نداشت و به سلطان معروفی رسید که در آن شهرت دارد، ابن سیرین گفت نزدیکترین به شمشیر این است که اگر سلطان داشته باشد. ، پس سلطان است وگرنه پسر است.
 • و بازی با شمشیر اگر منسوب به حالت باشد، زبردست در آن است و اگر به گفتار نسبت داده شود، فصاحت اوست.
 • وکه گفته شد شمشیر بیانگر خشم بیننده و شدت فرمان اوست
 • حکایات دیدن شمشیر در خواب از ابن سیرین

  مردی آمد ابن سیرین گفت مردی را دیدم که در وسط این مسجد یعنى مسجد بصره برهنه ایستاده و شمشیرى در دست داشت، بر سنگى زد و آن را شکافت، ابن سیرین گفت: این مرد باید. حسن بصری باشد، سخنان خود را در دین حق می کند

  هشام گفت برای ابن سیرین دیدم در حال راه رفتن عدیسیوا را می کشند، انتهای آن را در زمین گذاشتم چنانکه مرد چوب می گذارد، ابن سیرین گفت: آیا زن می تواند طناب داشته باشد، گفت: بله. گفت: انشاءالله پسری به دنیا خواهد آورد.

  اره یک سرخپوست شجاع که گویا شمشیر را فرو برده و دید خود را به گذرگاه محدود کرده است، گفت: پول دشمنت را می خوری و اگر دیدی انگار شمشیر تو را فرو برده بود و می خورد. تو را زنده نیش زد.»

  مردی نزد ابن سیرین آمدگفت: دیدم سیاهپوست را گرفتم و شمشیر را بر او گستردم تا بر خود آمدم.

  تعبیر نیزه را در خواب بیاموزید

 • و اما نیزه در خواب، با سلاح اقتداری است که در آن فرمان خود را انجام می دهد
 • و نیزه به تنهایی پسر یا برادر است و خنجر زدن با نیزه عیب و مصیبت است و از این جهت گفته شد که نیزه خنجر و خار است و گفته شد نیزه گواه حق است. ، و گفته شد که سفر است و گفته شد زن است
 • شمشیر در خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر شمشیر در خواب ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا