ایرانیان در خواب

ایرانیان در خواب

مادیان در خواب دلالت بر طمع یا هوی و هوس دارد و ممکن است دلالت بر خیری باشد که به صاحبش می رسد و مادیان با بال می آید و مادیان نیز از نشانه های شریف است.

تعبیر اسب در خواب

 • تعبیر اسب در آن زمان هوی و هوس اوست، می گویند فلانی سوار هوی و هوس او شد و هوی و هوس او با آن افسار گسیخته بود و اگر اسب وحشی بود کار بدتر و بزرگتر می شد.
 • سواری جز در جایگاه حیوانات و هیچ خیری در آن بر دیوار و سقف و سیلو نیست جز اینکه بالی را می بینم که میان آسمان و زمین پرواز می کند که در دنیا افتخار است. و دین با سفر، و بالکان معروف است.
 • و بلوند نشان دهنده غم و اندوه است و از طرفی بلوند پیروزی است، زیرا اسب های فرشتگان بلوند بودند.
 • و روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم بر اسبی هستم که پاهایش آهنین است، گفت: انتظار مرگ دارم.
 • و این را بگو

  علی بن عیسی وزیر قبل از اینکه به وزارت برسد، دید که در زمستان در سایه آفتاب است و با لباس نیکو سوار بر اسبی است و دندان هایش پراکنده شده است، پس وحشت زده از خواب بیدار شد. رؤیای خود را به برخی از گذرگاه ها نقل کرد و گفت: اسب جلال و حالت و نیکو لباس حالتی آراسته است و در سایه آفتاب رسیدن به وزارت پادشاه یا حجاب اوست. و زندگی او در پناه او، و در مورد پراکندگی دندانهای او تمام زندگی اوست

  تعبیر رؤیت ایرانیان ابن سیرین

 • و گفته شد که هر که اسبی را ببیند که در خانه یا در دستش بمیرد، این هلاکت بیننده است و هر که سوار بر اسبی شود که با تمام ابزارش مسحور شده در حالی که جامه شوالیه بر تن دارد. آنگاه مقام و جلال و حمد و حمد و حيات طيبه و امنيت را از دشمنان به دست آورد و مقدار آن براي جنگيدن قويتر و بزرگتر است و سمند عزت و بيماري است.
 • و هر که بر اسب سوار شود و بر آن سوار شود تا عرق نکند، این آرزوی غالبی است که از آن پیروی می کند و نافرمانی است که به خاطر مسابقه به آن می رود.
 • و اسب برای کسانی که آن را از دور می بینند مژده و مژده است زیرا که صلوات الله علیه می فرماید: اسب در پیشانی بسته است، خیر تا روز قیامت. می بیند که اسبی را پیش می برد، پس خدمت مرد شریفی می خواهد، و هر که بر اسب دو بال سوار شود، اگر از اهل بیت او باشد، مال بزرگی به دست می آورد وگرنه به مقصود می رسد.
 • و اسب وحشی مردی است که از سرعت و سرعتش با چیزها و نیز طوفان دیوانه است.
 • و گفته شد که نزاع با اسب او خروج غلامش بر او بود اگر اختیار داشت و اگر تاجر بود نافرمانی شریکش از او بود و اگر از پیشنهاد مردم بود نافرمانی کردیم. همسرش و گردنبند اسب، پیروزی دشمن بر سوارش بود.
 • و گفته شد که گناه پارسیان فرزند مرد و پاشنه اوست
 • و گفته شد که هر که ببیند سواران در هوا پرواز می کنند نزاع و جنگ می شود و دیدن اسب آب نشانگر دروغگو و شغل یتیم و کنیز یا زن آزاده و شریف است.
 • همچنین دنبال کنید: خواب های ابن سیرین

  مادیان در خواب تعبیر خواب ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا