تعبیر گردن در خواب ابن سیرین «افزایش آن زیاد شدن دین است».

گردن در خواب

در این مطلب تعبیر گردن در خواب را از تعبیر خواب ابن سیرین خواهید یافت.

گردن در خواب

 • گردن در خواب مقام امانت و افزایش آن زیاد شدن قرض و انجام امانت و کاهش آن کاهش در امانت است – اگر بیند که مار بر گردنش است، نمی کند. به فرموده خداوند متعال زکات پول او را بپردازد.روز قیامت بر آنچه بخیل بودند محاصره می کنند
 • اگر ببیند که قلبش از خون منفجر می شود، می میرد
 • اگر امام در گردنش زبری ببیند، این قوت او در عدالت و انقیاد او بر دشمنانش است، و زبری در پشت، قدرت بر آنچه خدا تقلید کرده است، و پشت نیکو نشانگر فرار و فرار است.
 • و موی پشت سر نشان می دهد که پول دارد و بدهکار است و تراشیدن پشت سر برای ادای امانت و ادای دین است و اگر بیند که مو ندارد نشان دهنده ورشکستگی اوست.
 • مردی دید

  گويي گردنش نه دراز بود و نه كوتاه، ديده هايش را به گذرگاهي نقل كرد و گفت: اگر بدخلق هستي، خوبي و اگر شجاع باشي، شجاعتت افزون مي شود، و اگر باشي. با شخصیت بد، شما افتخار می کنید.

 • یاغلام آزاد شده دوست و شریک یا کارمند است و شانه او زن و شانه او زینت و زیبایی و بی پروایی اوست.
 • و گفته می شد که اگر ماده ها کلفت و خوش گوشت بودند، این نشان دهنده سیر و قوت در کردار است و زندانیان را تا مدت زمان حبس راهنمایی می کند تا سنگینی زنجیر خود را تحمل کنند.
 • اگر دید گویا مشکلی در شانه های او هست، نشان دهنده بیماری یا فوت برادران است، زیرا آزادگان با هم برادرند.
 • مردی دید

  گویا می خواهد یکی از شانه هایش را ببیند، ولی نمی تواند، پس به نظرش می رسد که یک چشم است و این واجب است چون کتف را نمی بیند، پس کنار است. چشم یک چشم

  دست چپ در خواب

 • و اما دست راست دلیل بر معاش و مال و احسان مرد است و درازی دست در تفسیر برای حاکم میخ و برای تاجر سود و برای بازاریاب است. زیرکی است و گفته شد که بلندی دستان امام و قدرت آنها نشانگر قوت یارانش و افزایش عمر و دیدن او بر مال است.
 • اگر بیند که مرمر شده اند در خوشی زنده می ماند و گفته شد که دست ها در تعبیر سالم است و زیبایی آنها نشان دهنده نیکو دادن و گرفتن است.
 • دست راست گفته شد

 • دلالت بر خویشاوندان ذکور و سمت چپ نشان دهنده زنان در میان آنان است، اگر ببیند که یکی از دستان خود را از دست داده است، دلالت بر از دست دادن برخی از خویشاوندان او به سبب غیبت یا فوت است.
 • اگر در خواب ببیند که دستش را زیر بغل گذاشته و بیرون می آورد و نور دارد، به علم می رسد، خواه از اهل بیت باشد، یا منفعت، اگر تاجر باشد.
 • و اما دست اضافی با دو دست، افزایش حالت و قوت است و نشان دهنده پسری است و آمدن غایب یا برادری از او متولد می شود.
 • اگر ببیند که با دست چپ کار می کند، با کوشش او حاجتش را می گیرد و دست ها را پهن می کند، دلالت بر سخاوت می کند، اگر بیند که روی دست راه می رود، به بعضی از نزدیکانش وابسته است.
 • گردن در خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر گردن در خواب ابن سیرین تعبیر خواب گردن

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا