تعبیر خواب کشتن دیگری توسط ابن سیرین «ارتکاب امر بزرگ»

تعبیر خواب کشته شدن کسی

تعبیر خواب کسی که دیگری را می کشد از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین کشتن و فرسودگی روح نزد خداوند امری بزرگ و بزرگ است اما وقتی در خواب می آید چه تعبیری دارد؟! …

تعبیر خواب کسی که دیگری را می کشد

تعبیر خواب کشتن دیگری: در قتل، هر که ببیند انسانی را کشته است، کار بزرگی انجام داده است.

در مورد کشتن در خواب

 • و کی دید او خود را می کشد، نیکوکار کرده و با توبه خالصانه توبه کرده است، به فرموده خداوند متعال: «پس به سوی خالق خود توبه کنید و خود را بکشید».
 • و کی دید اگر کشته شود عمرش طولانی می شود
 • و کی دید مثل اینکه انسان را بدون ذبح کشت، مقتول خوب شد و اصل این است که ذبح چیزی که جایز نیست، خلاف است.
 • اگر دید او را با ذبح ذبح كرد، زيرا ذبح كننده در دين خود به ذبح شده ظلم مي كند و نافرماني او را به ارتكاب آن وا مي دارد.
 • و هر کس مقتولی را بکشد یا نامی ببرد و قاتل او را بشناسد به خیر و مال و مال و قدرت می رسد و از قاتل یا همدست او به قول خداوند متعال که می فرماید: و هر که مظلومی را بکشد. ما ولى او را حجت قرار داديم.» كشتن انسان چيزى است كه من كفر مى ورزم».
 • و کی دید ذبح شده و نمی داند چه کسی آن را ذبح کرده است، زیرا او مردی است که بدعتی ابداع کرده یا گردن خود را به شهادت دروغ و حکومت – و قوه قضاییه – بسته است.
 • در مورد اینکه چه کسی دید اگر پدر و مادر یا پسرش را ذبح کند، نافرمانی می کند و به او تعرض می کند.
 • و چه کسی سلاخی کرد یک حیوان نر پشت سرش، در حالی که او ناله می کند
 • که دید پسر جوانی را ذبح کرد و کباب کرد و کباب پخته نشد، پس ظلم در آن بر پدر و مادرش است و به پدر و مادرش که ظلم می کنند و مردم را به دروغگویی متهم می کنند و مردم در آنها زیاد می شوند. تا زمانی که آتش روی کباب پخته نشده باشد، همه اینها باطل است.
 • اره پسر را ذبح می کنند و بریان می کنند، زیرا این دست یافتن پسر به مردان است.
 • اگر دید سلطانی مردی را می‌کشد و بدون سر بر گردن بینا می‌گذارد، زیرا سلطان به شخصی ستم می‌کند و از او چیزی می‌خواهد که توان مالی ندارد و این صاحب آن ادعا را می‌طلبد و از او پول سنگینی می‌خواهد. ذبح شده، و اگر سر ذبح شده با خود داشته باشد، اذن می دهد و جریمه نمی شود، و جزای نقدی بر عهده صاحبش است، ولی از او وزن و باری می گیرد، و غلام اگر ببیند که ارباب او را کشته است، او را آزاد می کند
 • و ابن سیرین آمد

  مردی گفت: زنی را دیدم که در وسط خانه ذبح شده بود، در حالی که بر بالین خود بیقرار بود. زن و شوهرش غایب بود، گفت: آقا من دیروز از سفر آمده، مرد خوشحال شد و خشم خود را برطرف کرد.

 • و ابن سیرین آمد

  زنی گفت: دیدم شوهرم عموی قومی را کشته ام، به او گفت: تو شوهرت را به گناه بردی، پس از خدای متعال بترس، گفت: راست می گویی.

 • و دیگری آمد

  گفت: دیدم پسری را کشتم و او را مثله کردم، گفت که با دعوت به حرام به این پسر ستم می کنی و به تو می دهد، این کار با دست او انجام می شود، پس اگر ضربه زننده باشد. او پسر بود، به بلوغ نمی رسید، پس این آرامش و آسودگی اوست از آنچه در آن است، از اندوه بیماری تا آنچه بر او می آید از فراق دنیا و مرگش در آن حال. بهترین حالت و رهایی او از غم و اندوه

 • همچنینزن پس از زایمان یا مریض یا مجرد یا در دریای دشمن و آنچه از شهادت استنباط می شود اگر ببیند گردن بریده شده برای کسی که غم ندارد و چیزی از آنچه گفتم نیست. ، سپس آنچه را که در آن است از سعادت قطع می کند و او را از او جدا می کند و اختیار از او می گذرد و حالش در همه امور تغییر می کند و اگر تعبیر حاکم خدای متعال باشد او را از نگرانی نجات می دهد. و او را در کارها یاری کن، و اگر ببیند که پادشاهی گردن رعایایش را می زند، گناهکاران را می بخشد و گردنشان را آزاد می کند.
 • قتل در خواب تعبیر خواب کشته شدن کسی

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا