تعبیر بیع در خواب از تعبیر ابن سیرین

فروش در خواب

تعبیر بیع در خواب را از تعبیر خواب ابن سیرین می یابید که بر حسب جعل بیع متفاوت است… و نیز موارد مختلف مانند دیدن ندای بیع و غیره…

تعبیر بیع در خواب

بیع بر حسب تفاوت در بیع، در تفسیر متفاوت است

و هر کس آن را ببیند که فروخته می شود یا می طلبد، اگر خریدارش مرد بود، به دست می آورد و اگر زنی می خرید، اقتدار و عزت و حیثیت می یافت و هر چه قیمتش بیشتر بود. سخاوتمندتر است، اما گفتیم که بیع در خواب مستلزم تکریم فروشنده است، بنابر آنچه که حق تعالی در داستان یوسف علیه السلام فرمود: } و هر چه برای فروشنده بد باشد برای خریدار نیکو است و هر چه. خیر برای فروشنده است برای خریدار شر است، ارزش بیع و ثمن و بیع مفت او را خوار کرد و عقوبت او را به خاطر داستان یوسف علیه السلام گرفت.

در مورد وام مسکن در خواب

پس هر کس در خواب ببیند که در جایی گروگان است، رؤیتش بیانگر آن است که به گناهان بسیار دست یافته است، به فرموده او (عجل الله تعالی فرجه الشریف): {هر نفسی برای آنچه به دست آورده گروگان است} و گفته شد: به متعهد امر می شود.به گناه یا بدهی نزد مرتهن و همینطور مرتهن تا رهن را استداره کند و اجاره چیست) برای مستأجر مردی است که صاحب اجاره را فریب دهد و او را وسوسه کند و اصرار کند. او را به امر آشفته ای می سپارد و اگر فریب بخورد) او را انکار می کند و او را در هلاکت رها می کند.

شرکت در رویا:

امّا شرکت، دلیل بر انصاف است، پس هر کس در خواب ببیند که با مردی شریک شده است، پس هر یک از آنان در کاری که میانشان است به رفیقش عدالت می‌کند، از دشمن خود با او انصاف می‌یابد. خوف از مصیبت و ظلم و زیان او، و اما ودیعه، هر که ببیند راز خود را به مردی سپرد، راز اوست، و گفته شد که سپرده گذار پیروز و سپرده گذار شکست خورده است. و آن از آن جهت است که قرض بر آن باقى نمى ماند و گفته شد که هر کس از انسان حیوانى قرض کند قرض دهنده لوازم قرض گیرنده را بر دوش مى گیرد و آداب آن مرد را به او مى آموزد.

بیع در خواب تعبیر بیع در خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا