تعبیر خاک در خواب ابن سیرین

خاک در خواب

در تعبیر کثیفی در خواب بعضی از آن خوب و بعضی دیگر بد است، پس خواب شما کدام یک از معانی را دارد.. این همان چیزی است که در این مقاله از کتاب تعبیر خواب ابن ابن یاد خواهید گرفت. سیرین…

تعبیر کثیفی در خواب

هر کس در خواب ببیند که خاک جمع می کند این مالی است که به او می رسد زیرا خاک پول و درهم است و اگر ببیند که خاک پشت بام خانه خود را جارو کرده و بیرون آورده است از دست دادن پول همسرش است.به سرش پولی از تشنیوآهن زده است

در تعبیر خواب خاک

اگر کسی در خواب ببیند که خاک در چشمانش می ریزد، الحثی برای اینکه او را با چیزی گیج کند – و به آنچه می خواهد برسد، پول خرج می کند.

می‌گوید: «رب الرجال وقتی فقیر است، خداوند متعال می‌فرماید».یا فقیر، گرد و غبارپس هر کس زمینی را کند و خاک آن را بیرون آورد، اگر مریض باشد یا مریض دارد، قبر اوست.

و اگر خواستگاری می کرد زمین زن بود و کندن تخلیه و بیل مرد و خاک مال زن یا خون باکره او بود و اما کسی که خود را می پوشاند. دست با خاک، یا لباسش را از خاک، یا با آن به زمین می چسبد، پس ثروتمند است، پولش رفته و ذلیل و نیازمند است.

و اگر قرض داشته باشد یا ودیعه داشته باشد آن را به اهلش برمی گرداند و همه از دست او خارج می شود و بعد از او محتاج است و اگر آن را جمع کند یا بخورد پول جمع می کند و پول از دستش می گذرد، زمین برای دیگری بود، پس پول برای دیگری است، اگر چیزی از خاک حمل می کرد، به همان اندازه که حمل می کرد، برایش سود می برد، اگر با او فامیل بود و از آن خاک جمع می کرد. در این صورت برای گرفتن پول از همسرش تقلب می کند و اگر از مغازه خود جمع آوری کند از رزق و روزی خود پول می گیرد.

خاک در خواب تعبیر خاک در خواب ابن سیرین تعبیر خواب خاک

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا