کندر در خواب اثر ابن سیرین از کتاب تعبیر خواب

کندر در خواب

در تعبیر خواب و رؤیا زیاد است و همچنین در تعبیر کندر در خواب زیاد است و در این مطلب تعبیر کندر در خواب را در بسیاری از موارد و تعبیر جویدن را خواهید یافت. کندر و تعابیر دیگر…

تعبیر جویدن آدامس در خواب ابن سیرین

 • هر که ببیند آن را می جود، در دعوا پولی به دست می آورد، و گفته شد که آدامس فحشا است، زیرا کار قوم لوط است.
 • و هر کس ببیند چیزی در آتش می پزد و پخته می شود، به پولی که می خواهد می رسد و اگر پخته نشود به آنچه می خواهد نمی رسد.
 • و اگر دید که کندر می خورد، کندر مانند دارو است
 • و اگر ببیند که آدامس می جود، به امری می رسد که در آن گفتار و تکرار آن زیاد است، مانند اختلاف و شکایت یا مانند آن.
 • اگر ببیند که از سر مردم می خورد یا دیگری به آنها غذا می دهد یا از آنها مو یا استخوان می گیرد، از سر مردم و بزرگانشان پول می گیرد.

  همینطور سر وحوش و شیر، جز این که از سر مردم در شرف کمتر است، اگر ببیند سرهای مردم را در شهر و محله یا در خانه یا در خانه بریده اند، سرها را بریده است. مردمی به آن مکان می آیند و در آنجا جمع می شوند و می گویند هر که ببیند گوشت خود را می خورد، به آنچه نخورده و مقام بزرگی دست یافته است.

  اگر ببیند که گوشت مصلوب یا جذامی یا جذامی را می خورد، پول بزرگ و حرام به دست می آورد.

  و کندر برای هر کس که بخورد مانند دارو است، زیرا بسیار می جود و از چیزهایی سخن می گوید که سودی برای او ندارد.

  تعبیر کندر در خواب نیز نابلسی:

  تعبیر نبلسی از کندر در خواب، بیانگر ارتکاب فحشا و منکر است.

  و از تعبیر ابن شاهین: دلالت بر پول دارد

  و اما تعبیر ابن سیرین همانطور که اشاره کردیم دلالت بر سرگردانی و زیاده گویی دارد و نیز دال بر اختلاف بر سر پول است.

  کندر در خواب کندر در خواب ابن سیرین تعبیر جویدن آدامس در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا