تعبیر ریسمان در خواب و نخ سیاه ابن سیرین

طناب در خواب

دیدن طناب در خواب بعضی خوب و بعضی بد همه اینها را از طریق سطر مقاله از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین بزرگترین و بهترین مرجع تعبیر و تفسیر می بینید. از رویاها..

تعبیر طناب در خواب

ریسمان در خواب: هر که ببیند طناب یا ریسمانی یا به دور خود یا بر نی یا چوب یا چیزهای دیگر می پیچد، در حال سفر است.

اگر ببیند که پشم و مو یا نخ دیگری را که مردان مانند او می‌ریند می‌چرخاند، در سفر به خیر می‌رسد.

طناب در خواب

اگر دید

پنبه و کتان یا ابریشم می‌چرخاند و در آن از زنان تقلید می‌کند، پس خوار می‌شود و کاری حلال انجام می‌دهد که برای مردان مستحب نیست، پس دختر یا خواهرش را به عقد او درآورد، و اگر سیم دوک را قطع کردند. ، مسافر از او دور ماند.

اگر مقداری از آن بسوزد، شوهر از سلطان به او آسیب می‌بیند یا می‌ترسد و اگر ببیند نقاب او از دوک او فرو می‌افتد، دختر یا شوهر یا خواهرش را طلاق می‌دهد و خانواده‌اش را اگر دزد باشد. به زن نسبت داده می شود، سپس شوهرش به زنی که حلال و حرام نیست و نیز سیر شستن، مبتلا می شود.

القیروانی گفت

ریسمان وسیله است و اگر از آسمان باشد قرآن و دین و ریسمان محکم خداست که امر فرموده است که به همه آنها چنگ بزنیم دست او از او چیزی است. اختیارش از بین رفته و عقد و صداقت و حقش باقی است سند و نذر و بدهی و شرکت یا امانت

خداوند متعال فرمود: «الا با ریسمانی از جانب خدا و ریسمانی از مردم».

و اما ریسمان بر چوب، عهد فاسد و بد کار و سحر است، خداوند متعال می فرماید: {پس ریسمانها را بیفکن و نافرمانی کن} و هر که طناب را بپیچاند یا اندازه بگیرد یا بر آن بپیچاند. چماق یا غیر آن، سپس مسافرت می کند.ملت و تولد زن باردار

و اما مردی که هر چه را می‌چرخاند، سپس در سفر است یا کاری را که دلالت بر اصل ریسیده است نتیجه می‌گیرد، یا در موهایش می‌چرخد، پس نخ ریسی که زنان می‌چرخند، همه اینها خواری است که در در سفر یا غیر آن، یا کاری کند که برای او مذموم است و حرام نیست، غایب به آن عرضه می شود زیرا دوک از آن سیر می کند و به آن باز می گردد، وگرنه از کار سود می برد. دست و هنر آن

و او گفت

ذوالقرنین فرمود: ریسندگی جان مرد است و اگر ببیند که در حال ریسندگی یا بافندگی است و بافتن را تمام کرد، می میرد و دوک نخ ریسی توسط شوهر زن شکسته می شود و زن از دست می دهد. طلاق اوست و وجودش بازگشت او به سوی اوست و چرخش او عهدش را می شکند.

نخ سیاه در خواب:

نخ سیاه در خواب: اگر ببیند که نخی را تاب داده و به گردن شخصی انداخته و آن را کشیده یا کشیده، او را به فساد دعوت می کند و همینطور اگر ببیند که شتری را با نخ ذبح کرده است. نخ های گره خورده، سپس این نشان دهنده جادو است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا