تعبیر فرش در خواب

فرش در خواب

تعبیر قالی در خواب را از تعبیر خواب ابن سیرین بیاموزید و آیا این دنیا برای صاحبش، وسعت روزی و فراوانی زندگی است؟…

تعبیر فرش در خواب

قالی در خواب: قالی برای صاحبش حیات دنیوی است و گستردگی آن وسعت دنیاست.

و کی دید

گویی بر قالی است که اگر در جنگ بود امان به دست آورد و اگر در جنگ نبود ملکی خرید و گستردن سجاده در میان مردم معلوم یا در مکان معلوم حکایت از اشتراک دارد. برکت در میان مردم آن مکان، ظرافت و جوهره اوست و اگر ببیند که قالیچه ای نو و گستاخ برایش پهن کرده اند، در دنیا روزی فراوان و طول عمر خواهد داشت.

همچنین زندگی او در شهر یا محلی که در آن است یا با اهلش و یارانش است، و اگر در مکان مجهول و مردمی مجهول باشد، بیگانه می شود و به آن می رسد. اقامتگاهش و عمرش در آن کوتاه است، پس اگر ضخامت و عرض و ذات به هم رسید، طول عمر و فراوانی رزق و روزی به او می رسد و اگر قالی را کوچک ببیند، خیری در آن نیست. در گردن او

فرش در خواب

اگر ببیند..

در جایی که از مرده به سوی آن حرکت کرد، تحقق آن است، اگر فرشی تا خورده ببیند، آن را تا کرده و تا کردنش را ندیده و پیش از آن ندیده است که پهن شده باشد، و مال اوست، سپس دنیایشان از او دور می شود و او در آن کاسته می شود و در زندگی اش دچار پریشانی می شود.

پس هر کس سجاده یا فرش خود را تا کند، حکمش باطل می شود، یا سفرش محال است، یا زندگی دنیوی از او دریغ می شود، و اگر از او ربوده شود، یا در آتش بسوزد، رفیقش می میرد یا او. سفر محال است و سرنوشتش تنگ می شود و دنیایش بر او تنگ می شود و اگر بدن سجاده نازک شود اجلش نزدیک است یا بدنش لاغر شده و مرگش تحت الشعاع قرار می گیرد برخی پسران فریب خورده اند. و علمای حامی

و اما در مورد تشک

پس به زن اشاره کرد و او را از گوشت یا چربی او پر کرد و ممکن است تخت نشانگر زمینی باشد که انسان از غافل روی می آورد تا اینکه از او به آخرت منتقل شود زن منسوب به تخت و اگر ببیند که او آن بستر را جایگزین کرده و مانند او تبدیل شده است، سپس با دیگری ازدواج می کند و اگر وجدانش به آن رختخواب برنگردد، ممکن است اولی را طلاق دهد. تعبیر، آنگاه بررسی زن اول به قدر و اندازه ای که از دگرگونی در آن دیده در حال و ظاهر خوب است، تشک تخت دیگری است مانند آن یا بهتر از آن یا بدون آن.

طبق آنچه از ظاهر رختخواب دیده با زن دیگری ازدواج می کند و در تعبیر بالین فرقی بین زنان آزاد و کنیز قائل نمی شود زیرا همه زن هستند و تعبیر آن یکی است.

فرش در خواب فرش در خواب ابن سیرین تعبیر فرش در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا