تعبیر آتش در خواب ابن سیرین

آتش در خواب

از تعبیر خواب ابن سیرین به سنت پیامبر که بزرگترین و مهم ترین مرجع تعبیر خواب است از تعبیر خواب در خواب به معنای آتش بیاموزید…

تعبیر آتش در خواب

آتش در خواب دلالت بر حجّت ذات و حجّت آن بر آنچه در زیر آن است با ضرر و فایده آن است و ممکن است دلالت بر خود جهنم و عذاب خداوند باشد. یا بر آتش هدایت پیدا کن» و در آنجا با هدایت کلام الله جل جلاله را یافت و شنید و چه بسا حکایت از معیشت و منفعت و مال داشته باشد، زیرا در مستمری مسافر و حال، چنانکه خداوند متعال فرموده است. «ما آن را مایه تذکر و لذت برای صاحبان قدرت قرار دادیم».

و گفته می شود

برای کسانی که فقیر باشند یا بمیرند، آتش او خاموش می شود، زیرا عرب آن را راهنما برای مسافر و مهمان منقطع می افروخت تا به وسیله آن هدایت شود و به آن پناه ببرد و از سخاوت اظهار حضور کنند. و مال و انقطاع آن از بخل و فقر.از حجت، زیرا عذاب خداست و حجت دو جهان است و ممکن است دلالت بر قحطی و ملخ کند و دلالت بر امراض و آبله و طاعون کند. اگر در خانه ثروتمندان باشد، مخصوصاً اگر اخگر بدون زبان باشد، بیماری است یا آبله یا بیماری همه گیر است، مخصوصاً اگر عموم مردم را اختلاط کند، یا مردم را با آن راهنمایی کند، اگر وقتی پیدا کند. به آن نیاز دارد، آنگاه علم و راهنمایی است که دریافت می کند، یا اگر شایستگی آن را داشته باشد، پخش و منتشر می کند، وگرنه مرجعیت و مصاحبت و منفعت پیدا می کند و مردم از آن بهره می برند.

و اگر آتش در خواب بود

در راهی غیر از جاده، یا عبور کنندگان را بسوزاند، یا با جرقه هایش آنها را پرتاب کند، یا با دودش به او آسیب برساند، یا لباس یا بدنش را بسوزاند، یا به بینایی اش آسیب برساند، بدعت است. که معرفی کند یا سرپرستی کند یا حاکم ظالمی که به او پناه می برد و یا به قدر خدمتش مجازات می کند یا از آن می گریزد، دنیا آن را شعله ور ساخته است تا بسیاری از دشمنانش در آن افکنده شوند و مکر او را می خواستند، پس او بر آنان پیروز می شود و بر آنان قیام می کند، و اگر او را در آن می انداختند، ابراهیم علیه السلام را نجات می داد. یا قانون یا مانند آن جاهایی که در آن افروخته می شود، غنا و امانی است که به دست می آورد، مخصوصا اگر روزی او برای آتش باشد، مخصوصاً اگر در زمستان باشد.

و اگر دید

اگر آتشش خاموش شود یا خاموش شود، یا خاکستر شود، یا آب یا باران آن را خاموش کند، فقیر می شود و از کار و صنعت خود بیکار می شود، و هر کس ببیند که آن را بر روی غذا یا روغن یا چیزی از فروش گذاشته است. پس مبالغه می کند و شاید سلطان درخواست می کند مردم پول او را از آن می گیرند ظروف نشان دهنده نر و ماده به آن ظرف منسوب است جنی مبتلا به صرع است و درون آن جنی است که به زبان او صحبت می کند.

آتش در خواب

برخی از آنها گفتند

آتش اگر شعله و صدا داشته باشد جنگ است و اگر جایی که می بینی سرزمین جنگ نباشد طاعون و نقاشی و آبله یا مرگ است که در آنجا اتفاق می افتد خانواده و پول تو او درود خدا بر او فرمود: این فتنه ای است که در آخرالزمان می شود، مردم در برابر دیدگانشان کشته می شوند، سپس بر سر ظروف و بین انگشتانش اختلاف می کنند.

و گنهکار گمان می کند که بخشنده است و خون مؤمنان برای مؤمنان از نوشیدن آب شیرین تر است و هر کس آتشی افروخت تا با آن آشوب افروزد فقر او را پر می کند زیرا سرما فقر است. از کباب با اندوه اندکی روزی می گرفت، پس اگر آن را آتش می زد تا در آن دیگ بپزد، غذا چیزی را به هم می زد که از ارزش های خانه اش سود می برد. و اتو کردن با آتش نیش سخن بد است و جرقه سخن بدی است و هر که جرقه او را پراکنده کند آنچه را که کراهت دارد از گفتار می شنود.

و کی دید

در دست او مشعل آتش است به ظرفیت سلطان می رسد و اگر در میان مردم افروخت بینشان دشمنی و ضرر می کند اگر تاجری ببیند که در بازار یا دکانش آتشی بیفتد. این نفاق تجارت اوست، جز این که آنچه از آن می خورد حرام است و عموم مردم چنین می گویند که اگر انفاق شود آتش در آن چیز می افتد و خاکستر سخنان دروغین است که سودی ندارد و هر کس. آتشی بر در مقامی افروخت، آنگاه تصرف و قدرت پیدا کرد، اگر دید که آتشی بلند و درخشان با نوری عظیم که به مردم سود می رساند، سلطانی سودمند است.

و اگر بیند که آتشی از خانه اش بیرون آوردند، در پیشه ای صاحب اختیار و تجارت یا قدرت می شود، اگر بیند که آتشی از سرش بیفتد یا از دستش بیرون بیاید و نور و درخشندگی داشته باشد. همسرش حامله است، پسری به دنیا می آورد و برای او مژده است، در آن خانه کاشته می شود، زیرا اگر در شب تاریک آتشی احساس کند، نیرو و پیروزی و لذت و فضل و فضل می یابد. حجت به روایت موسی علیه السلام.

و کی دید

در دامن او آتش سوزان زنش را می برد، اگر متاهل بود، و اگر دید آتشی از آسمان نازل می شد و او را می سوزاند و سوزش بر او اثر نمی کرد، سپاهیان به خانه اش فرود می آمدند، و اگر می دید. آتشی که از انگشتش بیرون می‌آید، نویسنده ظالم است و اگر از دماغش بیرون می‌آید گودی است و اگر از کف دستش بیرون می‌آید، ستم‌ساز است، به آن دعوت می‌کند. آنها را به ضلالت و بدعت می سپارد و او را از جراحتش پاسخ می دهد

و کی دید

خانه اش سوخت، خانه اش به زودی بیرون آمد (و مردی آمد) نزد ابن سیرین، و گفت: دیدم در اسرار خود نماز می خوانم، پس یکی از آنها در آتش افتاد و سوخت. آتش سوزان دیگری را زد.» ابن سیرین گفت: «تو سرزمین شوالیه چهارپایان داری.

و کی دید

گویی در آتشی است که برای آن آزاده ای نمی یابد، زیرا به روایت ابراهیم به حق و تصرف و پیروزی بر دشمنان خود می رسد.

و کی دید

آتشی در خانه اش افروخته شد که اهلش را روشن کردند، سپس خاموش شد، ارزش خانه از بین رفت، اگر در کشور او بود، مرگ عالم اعظم اوست و اگر آتشی بود. در باغش خاموش شد، آنگاه مرگ او است یا مرگ خانواده اش، قهرمان تاجری بود که سودی نمی برد، و دود آن وحشت و عقوبت از جانب خداوند متعال و عقوبت سلطان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا