تعبیر سیب در خواب ابن سیرین

سیب در خواب

تعبیر سیب در خواب به اشکال مختلف و مکان های مختلف یکی از بهترین تعبیر خواب و تعبیر خواب ابن سیرین است.

تعبیر سیب در خواب

سیب در خواب: اهتمام انسان و آنچه می کوشد و به اندازه ی آن است که ببیند، اگر پادشاه باشد، بینش سیب مال اوست (و اگر تاجر باشد. پس سیب تجارت اوست آن آرزو به اندازه ای است که شرح داده شد و گفته شد: سیب شیرین روزی حلال و ترش حرام است و هر که سلطان با سیبی افکنده شود فرستاده است در هر که را بخواهد، و درخت سیب مرد مؤمنی است که به مردم نزدیک است، پس هر که ببیند درخت سیبی می کارد، یتیمی را تربیت می کند.

و کی دید

اگر سیب بخورد آنچه را مردم نمی بینند می خورد و اگر بچیند از بزرگواری با مدح و ثنا پول می گیرد و سیب شماره دار یک عدد درهم است اگر در مسجد بوی سیب را ببوید. ، سپس ازدواج می کند و زن نیز همین طور است.(و روایت شده) که هشام بن عبدالملک پیش خلافت دید که گویا نوزده و نیم سیب زده است.

گلابی در خواب:

اکثر بیان کنندگان کراهت دارند و می گویند مرض است و بعضی گفتند پول است که به هر که آن را گرفت یا خورد (چون نیمی از نام آن غنی شده است که نشان دهنده مال است و گفته شد زرد از آن است. پول در بیماری و درخت آن مردی غیر عرب است که خانواده خود را اداره می کند تا از آن پول بیرون بیاورند و گفته می شود که اگر زن ببیند مانند گلابی حامله شده است، پسری می آورد و به دنیا می آورد. و گفته شد که به او مبتلا شد چنانکه گلابی مقداری پول به ارث برد

سیب در خواب تعبیر سیب در خواب تعبیر سیب در خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا