تعبیر عطش در خواب ابن سیرین

تشنگی در خواب

تعبیر تشنگی در خواب چیست و تشنگی در خواب چه تعبیری دارد و توضیح آن را در این مطلب از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین خواهید یافت.

عطش در خواب اثر ابن سیرین

همچنین بدانید: خواب های ابن سیرین

تشنگی در خواب: پس در تعبیر دین عیب است، پس هر که ببیند تشنه است و می خواهد از نهری بنوشد ولی آب ننوشد به قول خداوند متعال در داستان طالوت از اندوه بیرون می آید. { همانا خداوند تو را با نهر می آزماید و هر که آب سرد بخورد مال حلال به دست آورده و اگر ببیند که از آب راضی است، نشانگر سلامت دین و درستی و درستی حال او در آن است. اگر کسی ببیند که گرسنه است، حالش خوب است و مراقب است

و هر كه بيند ديگرى است كه او را به ناهار دعوت مى كند، رؤيت او حاكى از سفرى است نه چندان دور، به فرموده حق تعالى: {ما اين را از سفر خود بقعه يافتيم} اگر او را در ميانه غذا دعوت كرد. روز، پس از خستگی در حال استراحت است، اگر او را به شام ​​دعوت کند، مردی را فریب داده و پیش از آنکه او را فریب دهد، او را فریب داده است.

و هر کس ببیند که غذا خورد و آن را هضم کرد، از حرفه خود مراقبت می کند.

و کی دید

اگر گوشت خويش را خورد، از مال انباشته و اندوخته خود مي خورد، و اگر گوشت ديگري را خورد، اگر خام خورد، از او يا يكي از خويشاوندانش غيبت مي كند، و اگر پخته يا كبابي خورده باشد. آنگاه سرمایه دیگری را می خورد گوشت خود دلیل بر زنا است و از زحمت عورت می خورد خوردن گوشت مرد در تعبیر مثل خوردن زن است همینطور خوردن گوشت جوان. انسان در تأویل قویتر از خوردن گوشت پیرمرد است، اگر ببیند که گوشت زبان خود را می خورد، از زبانش سود می برد.

عطش در خواب عطش در خواب اثر ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا