تعبیر دیدن قلم در خواب ابن سیرین

قلم در خواب

در این مطلب تعبیر دیدن قلم در خواب ابن سیرین را از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین ….

قلم در خواب نوشته ابن سیرین:

قلم در خواب بیانگر آن چیزی است که انسان به آن متذکر می شود و احکام به واسطه آن اجرا می شود مانند حاکم و عالم و حاکم و زبان و شمشیر و فرزند ذکور و قلم بیانگر علم است پس هر که می بیند که قلمی به دست آورده است، آنگاه به دانشی می رسد که با آنچه در خواب دیده است که با آن می نویسد، مطابقت دارد، و گفته شده است که وثیقه و ضمانت گفته خداوند متعال.و من با آنها نبودم که قلم خود را انداختند که کدام یک از آنها مریم را حمایت می کند

قلم در خواب

گفته شد مردی به ابن سیرین گفت

دیدم که نشسته ام و قلمی در کنارم است، آن را برداشتم و با آن شروع به نوشتن کردم و در سمت راست خود قلم دیگری دیدم، آن را برداشتم و با هر دو نوشتم، پس گفت. : آیا شما غایب هستید؟نوشتن رهبری دانشگاهی است که از همتایان خود در کتاب پیشی می گیرد.

پس هر که ببیند از یکی از ابزارهای پیشه خود بهره مند شده است از فقر در امان است و اگر ببیند که پیشه ای جامع زده است در آن به رهبری جامع و چاقویی که با آن می پردازد نایل می شود. قلم را قطع می کند به ابن کیس محسود اشاره می کند.بگو: سنگ یا آهن باشید یا از جنبندگان در سینه هایتان بزرگ شوید.می گویند: چه کسی ما را برمی گرداند، بگو: همان کسی که شما را اولین بار آفرید

و قلم امر می کند و نهی می کند و ولایت بر هر پیشه وری و قلم همه چیز را ارزیابی می کند

قلم در خواب

و گفته شد

قلم در خواب، نویسنده ای به دنیا آمد (و دید) مردی را که گویا قلمی به دست آورده است، پس رؤیای خود را به گذرگاهی نقل کرد و به او گفتند پسری از تو متولد می شود که دانش نیکو بیاموزد. هر کس ببیند حیوانی را زده است با زن و دیگران دعوا می کند و اگر خیری ببیند با یکی از خویشاوندان خود ازدواج می کند.

(و روايت شده) كه مردى ديد كه گويى هست

برای مرکب مناسب است پس رؤیاهای خود را به گذرگاهی نقل کرد و گفت این مردی است که دو مرد می آید و بیشتر بیان کنندگان گفتند مرکب زن و زن است و مرکب نیز چنین است. جز اینکه باکره یا پسر باشد و قلم مرد باشد و اگر زن باشد مال یا منفعت او وهم و گرفتاری اوست، مخصوصاً اگر صورت یا لباسش سیاه شده باشد و مرکب دلالت بر زخم دارد. و قلم بر آهن و مرکب به مدت آن است که ببیند بدنش مرکب دارد و با قلم از آن بکشد و هر که بر روزنامه بنویسد ارث می برد.خداوند متعال فرمود: این در روزنامه های اول یعنی کتاب های ابراهیم و موسی آمده است

اگر ببیند که روی کاغذ می نویسد، بین خود و مردم دعوا کرده است و اگر ببیند که امام کاغذی به او داده حاجت را برآورده می کند و برایش می آورد، پوشیدن جامه نشان می دهد. بیماری و اینکه کسی که آن را به آن آغشته کرده در آن بیفتد و با عیب به سوی او بیاندازد و برائت او از آن عیب برای مردم ظاهر شود و در بیداری جامه خود را همانطور که دید لکه دار کند و مرکب استوار و بلند از نظر لوازم، و کتاب قدرت است.ای یحیی کتاب را محکم بگیرو کتاب معروف است اگر چاپ شود و اگر مهر شود خوب و پنهان است و اگر در دست پسر باشد مژده است و اگر در دست باشد. از کنیز بشارت و آسودگی است و اگر در دست زن باشد انتظار شادی است بلی که نیکو است و امری است که در آن ستایش نیک است اگر زن بی رحم است، پس در یک حیوان خوب است

قلم در خواب قلم در خواب ابن سیرین تعبیر قلم در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا