تعبیر خرما در خواب ابن سیرین

خرما در خواب

تعبیر خرما در خواب از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین

خرما در خواب

خرما در خواب

خیس در خواب: رزق حلال، شفا و تسکین

و هر که در خواب ببیند که خرمای تازه را در وقت دیگری می خورد، به شفا و برکت و سرور می رسد، به روایت مریم سلام الله علیها، دنیا و دنیای ما نیکو و میوه است. پول حلال است با توجه به کم و مقدار آن

و هر کس میوه ای از درخت و غیر آن بچیند، به حرام مشغول است یا به دنبال چیزی است که بر او واجب نیست، و ترسیم ناروا می کند، و چیدن میوه از درخت، حکایت از کسب علم از سوی خدا دارد. دنیا، و چیدن آن از ریشه درخت، نزاع با مرد است، خداوند متعال می فرماید: «در آن هر میوه ای را به سلامتی می خوانند.» و گفته شد میوه های تازه، رزقی است که چون فاسد می شود، باقی نمی ماند. به سرعت، و میوه های خشک، رزق فراوانی است که باقی می ماند.

خرما در خواب قصد سفر را در نظر گرفته است

خرما در خواب

و اما خرما در خواب، روایت شده که عمر

دید که گویا خرما خورد و آن را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ذکر کرد و گفت شیرینی ایمان است و انواع خرما بسیار است و خرما برای بینندگان. آنها نشانگر باران است و برای کسانی که آنها را می خورند رزق و روزی خالصی است که به او می رسد و گفته شد که نشان دهنده خواندن قرآن است و گفته شد خرما نشان دهنده پول ذخیره است و رؤیت خوردن سطل برای آن است. ذمّیس و گفته شد که دید خرمای خوب می خورد، زیرا سخنان نیکو و مفید می شنود.

و هر کس در خواب ببیند که خرما را دفن می کند، پول ذخیره می کند یا از برخی خزانه ها پول می گیرد.

و کی دید

گویا خرما را شکافت و نیت آن را از آن متمایز کرد، سپس پسری به دنیا می آورد، به فرموده ی حق تعالی (همانا خداوند حب و نیت را جدا می کند -) آیه، و رؤیت خوردن خرما با قیر گواه است. طلاق پنهانی زن و دیدن پراکندگی خرما وسیله سفر و پیمانه خرما غنیمت است.

و هر کس در خواب ببیند که از درخت خرما در فصل آن خرما درو می کند، با زنی بزرگ و ثروتمند و سعادتمند ازدواج می کند و گفته شده است که از مردم نجیب بدون خستگی و یا ملکی برای او به دست می آورد. و گویند علم مفیدی که با آن کار می کند به دست می آورد نخل انگور سیاه و زنش غلام سیاه به دنیا می آورد اگر خواب ببیند از خرمای خشک و خشک درو می کند یاد می گیرد. از یک انسان شریر دانشی که به او سود می رساند.

خرما در خواب

و هر کس ببیند که برای او خرما درو می کند، برای او از مردان خطری که بر آنها مأمورند، پول درو می کند.

و روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم چهل خرما پیدا کردم و گفت: چهل چوب زدی و چندی بعد او را دید و گفت: دیدم گویی چهل خرما نزد سلطان یافتم، گفت: چهل هزار درهم زدی، مرد گفت: دید من این بار بر خلاف بار اول گذشت. آنگاه که درختان پژمرده شدند و سال گذشت و این بار به من رسید و آب به درختان آمد و در هر دو زمان قضیه یکسان بود.

و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: گویی مردی دیدم.

نزد من آمد، پس لقمه خرما به من داد، پس رفتم تا آنها را له کنم، پس اگر هسته ای بیرون آمد، آن را به زبان آوردم، سپس او لقمه دومی به من داد، و اگر هسته ای آن را به زبان آوردم، لقمه سومی به من داد و اگر هسته ای آن را بر زبان آوردم، ابوبکر گفت: ای رسول خدا اجازه بده از آن بگذرم و گفت: گروهی بفرست تا بگیرند و تسلیم شوند و بزنند. مردی پس عهد و پیمان تو را می جویند و او را رها می کنند سپس دسته ای فرستاده می شود و او سه نفر را می گوید و می گوید صلی الله علیه و آله نیز پادشاه گفت: انس بن مالک دید. در خواب گویی که ابن عمر در نهان غذا می خورد و به او نوشت: دیدم که در نهان غذا می خوری و این شیرینی ایمان است. آنچه از آن عبور کرد به او رسید

از ابن سیرین در مورد زنی پرسیدند که گویی خرما را می مکد و به همسایه ای که آن را می مکد می دهد، گفت: این زن آن را به لطفی ساده با او در میان می گذارد، پس اگر لباس او را بشوید مردی آمد. ابن سیرین گفت: دیدم پوست آبى دارم که در آن خرما است و سر و صورتم را در آن فرو کردم در حالى که از آن مى خوردم و ترش ترین آن را مى گویم ابن سیرین گفت: تو مردی.» من به راست یا چپ دست به کسب درآمد زده ام و کاری به حرام یا حلال بودن آن ندارم، جز اینکه می دانم حرام است و همینطور هم شد.

اگر زنی را ببیند

خرما را با قیر می خورد و ارث شوهرش را می گیرد و از او طلاق می گیرد و فرنی به سبب بندگانش اندوهگین می شود و اگر ببیند که در حال نماز فرنی و نان یا فلوادج می خورد. سپس زن خود را در حال روزه می بوسد، تو در حالی که روزه هستی همسرت را ببوس، این کار را نکن و نان خرد شده پول در سختی است.

و تر از آن در آن فرق كرد، بعضى از آن به جهت زردى كراهت داشتند، و ذكر شد كه نشان دهنده مرض است، و بعضى گفتند مال زیاد و دین خالص و لقمه آن است. بوسه پسر یا معشوق است و برخی گفتند نان در امر مستمری سخنی نیکو و لطیف است و اگر آتش به آنها برسد حکایت از نهی یا گفتار یا قدرت دارد و کوفته ها نجات از نگرانی است. ، پول، لذت، سرگرمی و شادی.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا