تعبیر مار در خواب ابن سیرین

زنده در رویا

دیدن مار در خواب ممکن است برای برخی ترسناک باشد، زیرا ممکن است تصور کنند این مار منادی بدشانسی یا خطر است، اما گاهی برعکس است، اما در تعبیر خواب ابن سیرین، مار بد است. فال …

زنده در رویا

و اما مارها دشمنند و آن به خاطر این است که شیطان لعنتی آنها را نزد آدم علیه السلام آورد و دشمنی هر مار به اندازه آفت و استخوان و ضخامتش است شاید کافر و اهل بدعت بودند. به خاطر سم آنها و سیلاب ها و دمیدن آن را به فشردن آب تشبیه کردند و مار ممکن است فرمانروا باشد و زن و پسر باشد، زیرا خداوند متعال می فرماید: در میان زنان و فرزندان شماست. دشمن شماست، پس از آنها برحذر باشید

و هر کس با مار بجنگد یا با او بجنگد با دشمن می جنگد و اگر او را بکشد بر دشمن خود پیروز می شود و اگر او را نیش بزند به اندازه آه از دشمنش منفور می شود و گوشت آن را با پول می خورد. و شادی و سرور، و اگر آن را از دشمن خود دو نیم کند و از گفتار مار خود با سخنی نرم و مهربانی، نیکی کرد که مردم از او تحسین کنند.

زنده در رویا

زنده در رویا

اگر مار مرده ای ببیند دشمنی است که خدای بد او را بدون قدرت و قدرت بسنده می کند و سفیدهایش سخت ترین دشمنان و سیاهانش سخت ترین دشمنان است و هر که از مار بترسد و آن را نبیند. پس برای او از دشمنش در امان است، و هر که آن را ببیند و از آن بترسد، ترس است، و هر ترسی نیز همینطور است، و همینطور از هر چه می ترسد و نمی بیند، و خروج مار از مجرای ادرار. متولد می شود و هر کس مار را به خانه ای وارد کند که دشمنش او را در آن فریفته است و نترس.»

زنده در رویا

زندگی در یک رویا

زنده در رویا

و مار کوچک زاده شد و اگر دید مارها را در بازار می جنگیدند جنگ شد و بر دشمنان پیروز شد و مار فرمانروای دشمنی دانا است مار و نیش آن قوت دشمن است و سختی مکر او هر که به مار تبدیل شود به دولت تبدیل می شود و با مسلمانان دشمن می شود.

اگر خانه خود را پر از مار ببیند که نمی ترسد، دشمنان مسلمانان و صاحبان هوی و هوس و مارهای آبی را در خانه خود پناه می دهد و اگر در جیب یا آستین خود مار سفید کوچکی دید که نمی ترسد. پدربزرگش است اگر ببیند مار پشت سر او راه می رود دشمنش می خواهد او را فریب دهد و نمی توانند به او آسیبی برسانند و اگر ببیند مارهایی وارد خانه او شده و بی ضرر بیرون می روند از مردم دشمن او هستند. از اهل خانه و بستگانش اگر آنها را بیرون از خانه خود ببیند دشمنان غریبند بقیه مارها یکی از سربازان پادشاه را کشتند اگر مار در ارتفاع بالا می رفت آسوده می شد و خوشحال می شد و اگر مار را دید که از ارتفاع پایین می آید، رئیسی در آن مکان می میرد.

و این را بگو

مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم مار در حال تقلا است و به دنبالش می روم، پس وارد سوراخی شدم و در دستانم سوابی بود، آن را بر سنگ گذاشتم. گفت: آیا زنی را خواستگاری می کنی، زنی نزد او آمد و گفت: ای ابوبکر، زنی دو سوراخ دید که نهنگ از آن بیرون می آمد، پس دو مرد نزد آنان آمدند و از سرشان شیر دوشیدند، ابن سیرین گفت: مار شیر نمی دوش، زهر است، از مرد مصیبت است در خویشاوندان مرد.

زندگی در خواب زندگی در خواب تعبیر خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا