تعبیر تاج در خواب ابن سیرین

تاج در خواب

ممکن است برخی در جاهای مختلف خواب تاج ببینند و در خواب ببینند، بنابراین تعبیر تاج در خواب و تعبیر آن را از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین برای شما می آوریم و او داناترین تعبیر کننده است. رویاها

تاج در خواب

تاج: تاج را در خواب اگر زنی بر سر ببیند با مردی بلند مرتبه و صاحب اختیار یا ثروتمند ازدواج می کند و اگر حامله باشد پسر به دنیا می آورد و اگر مرد باشد. آن را بر سر خود می بیند، به مقام غیر عرب می رسد، و اگر بر او وارد می شود، در دینش در امان است، وگرنه چیزی که دین را تباه می کند، زیرا پوشیدن طلا در آن منفور است. شریعت برای مردان و ممکن است زنی باشد که با او ازدواج کند دارای رتبه عالی و ثروتمند و متمکن و اگر کسی که در زندان سلطان است ببیند او را بیرون می آورد و به او احترام می گذارد. با او فرمان ده، چنانکه فرمان یوسف علیه السلام را نزد پادشاه گرامی می دارد، مگر اینکه پدری غایب داشته باشد، زیرا تا او را نبیند نمی میرد و او تاج اوست و تاجی که با جواهر می نشاند. از تنهایی تاج طلا بهتر است

تاج در خواب

روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم تاجی از طلا بر سرم است و به او گفت: پدرت در اتاقی است و بینایی او از بین رفته است. آن گاه نامه با آن به او رسید و گفت: تاج بر سر مردم، رئیس اوست که بالای سر او بود و چیزی که برایش عزیز بود از او دور شد و عزیزترین چیز در او بینایی اوست. و تاج مانند تاج است.» و گفته شد مال اضافی است و علم پسرش او را روزی می دهد و تاج برای زن شوهر غیر عرب است و برای مردان آنچه منسوب است. او می رود، زیرا طلا منفور است گوش: گوشواره برای مردان سمع است و لذت گوش جز برای زنان مناسب نیست، مانند آواز خواندن و زدن کراوات، وگرنه آنچه را انجام می دهد. او نباید، پس با قرآن می خواند.سیلور زن به دنیا آمد

تاج در خواب تعبیر خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا