ساختمان در خواب از تعبیر خواب ابن سیرین

ساختن در رویا

در تعبیر ساختمان در خواب اقوال زیادی وجود دارد که به معنای صلاح و نیکی و به معنای پول حلال است و خلاف آن وجود دارد، بنابراین در این مقاله با معنای ساختمان در رویایی از ابن سیرین

ساختن در رویا

بنایی با خشت و گل مردی است که مردم را حلال جمع کند و با خشت و گچ بسازد و هر چیزی که زیر آن آتش افروخته شود خیری در آن نیست.

و کی دید

اگر بسازد، اگر زن خوبی داشته باشد، وگرنه با یک زن ازدواج می کند و می سازد و نقاش مردی است که رسوایی های مردم را می پوشاند، پس هر که ببیند در گل و لای کار می کند، یک کار می کند. کار نیکو، و گچکار مردی است ریاکار که با ریاکاری خاصی مزاحم است، زیرا اولین کسی که گچ بری را شروع می کند فرعون است و بحث، اگر آن را به رنگ سرخ حکاکی می کرد، صاحب زینت دنیاست. و باطل آن، اگر چه قرآن را بر سنگ حکاکی کند، برای اهل جاهلیت معلم است، و اگر آن را با چیزی که نمی فهمد بر چوب حک کند، برای اهل نفاق حک کند. ورودی افراد شرور و ساختمان شکن و عهد شکن و شروط شکنی و آجرکاری که پول جمع می کند.

تعبیر ساختمان در خواب

اگر دید

شیر را می‌کوبد و خشک می‌کند و پول جمع می‌کند و اگر در آن راه می‌رود و خیس می‌شود گرفتار سختی و اندوه می‌شود و وصال معلم مردان است و آنان را در امور دنیوی آشتی می‌دهد. چوب مردان است، پس آنها را به فساد محکوم می کند، پس آنچه را که از چوب زینت می دهد، از آن زینت می دهد، و چوب بر اهل نفاق مسلط است، و هیزم شکن غیبت و شورش است، و آهنگر، پادشاهی با شکوه است. قدرت و مهارت در کارش و نشان دهنده نیاز مردم به اوست زیرا سندان زیر دست اوست و سندان پادشاه است و آهن سر و قوت اوست و اگر ببیند آهنگری است که آنچه را که می خواهد از آهن می گیرد. به حکایت داوود علیه السّلام مال عظیمی به دست خواهد آورد.عمل اهل جهنم، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم رفیق بد را به آهنگر تشبیه کرده است: اگر چنین کند. تو را با آتشش نسوزاند، قدری از شر او تو را خواهد گرفت.

و اگر گفته شد

در خواب فلانی را نزد آهنگری هل دادند یا فرمانش را به او هل دادند، آنگاه با مردی می نشیند که خیری در او نیست، پس اگر چیزی از دود یا آتش او به او بخورد، چه می شود. بینایی و لباس یا جامه او را خراب کرد گفتار و شورش در روزی او و هر کاری که به آتش دست زد پس گفتار و اختلاف است گویند نانوا سلطان عادل است پس هر که در خواب ببیند که نانوا است که به سعادت و باروری و مال رسیده است و در خوش گذرانی اثر می گذارد و روزی ما از آن تأمین می شود و اگر ببیند که نانوا از او بهایی گرفته است صحبت از حاجت است.

همچنین بدانید: خواب های ابن سیرین

ساختمان در خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر ساختمان در خواب تعبیر ساختمان در خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا