تعبیر دیدن حشرات در خواب از تعبیر خواب ابن سیرین

حشرات در خواب

حشرات در خواب، حشرات ممکن است یکی از ترسناک ترین چیزها برای بسیاری از افراد باشد، بنابراین دیدن آنها در خواب ممکن است تأثیر وحشتناکی در روح برخی افراد بگذارد، بنابراین در این مقاله تعبیر دیدن حشرات در خواب را خواهید یافت. دایره المعارف تعبیر خواب ابن سیرین

عنکبوت از مسخ شدگان است و نشان دهنده زنی ملعون است که رختخواب شوهرش را رها می کند و دیدن بافته ها و خانه او کسب زنی بی دین است.

– بوتا، مرد مکر، ضعیف، دیوانه، جدید و هر که تو را ببیند می بیند

موش : زن بداخلاق و دزد و یا بسترش فاسد است، اگر چه گروهی باشد و رنگهایش متفاوت باشد، سیاه و سفید، شبها و روزهاست که جانها و بدنها را در غفلت و نهان می بخشد و موش. از آنها نیز خیر نیست و گفته شد که دلالت بر فرزندان و ممالیک دارد و گفته شد که خروج موش از خانه دزد نقاب است و گفته شد موش نعمت است و می گویند مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم بر موش پا گذاشته ام. بله.» گفت: «او برای تو پسر صالحی به دنیا خواهد آورد.»

حشرات در خواب

الیربوع: یکی از ناقصان و او قسم خورده دروغگو است

حشرات در خواب

قنفود: بیشتر دل تنگ و کم رحم و زود غضب و مسخ و شپش است اگر در لباس نو باشد زیاده بر قرض است و اگر روی زمین باشد. پس قومی ضعیف است و اگر دور آن حرکت کند با قوم ضعیف همراهی می کند و به آنها آسیبی نمی رساند و نیش شپش دشمن ضعیف را خنجر می کند.

اگر در خواب ببیند که شپش بزرگی از بدن او خارج شده و او را رها کرده است، بیانگر کمبود حیات است و گفته اند شپش برای کودکان و احسان به آنها است و گفته اند شپش نشان دهنده نگرانی و حبس است. زیاد شدن بیماری او و خوردن آن غیبت و بزرگان از آن عذاب است و گفته شد که او لشکر پادشاه و فرزندان آن مرد است و هر که از لباسش شپش ببرد به او دروغ می گویند سلام. بر او باد و امّا مورچه های بسیار، پس دروغی ناپسند فروخت و شپش بسیار عذاب است زیرا از نشانه های موسی است و دیدن آن بر بالین فرزند است و دیدن مورچه ها دلالت بر آن دارد. روح بصیر و گفته شد که دلالت بر خویشاوندان او دارد و گفته شد خروج مورچه ها از سوراخ او ابری است و دیدن مورچه ها حکایت از مرگ بیمار دارد و دانستن سخنان مورچه ها واجب است. برای داستان سلیمان علیه السلام

و هر کس ببیند که مورچه ها با طعام وارد خانه اش می شوند، خیر خانه اش زیاد می شود

– و هر کس ببیند که مورچه با غذا از خانه اش بیرون می آید فقیر می شود و مورچه از بینی یا گوش یا سایر اعضاء به شهادت بیننده خواب دلالت می کند، اگر ببیند که از خروج او شادی می کند و این است که او را از بیرون رفتن او ناراضی می کنند و از او می ترسند، و مورچه ها افرادی ضعیف و مضطرب هستند و بسیاری از آنها سرباز، فرزندان، یا پول یا عمر هستند.

– و هر که ببیند مورچه‌ها به روستایی یا کشوری وارد می‌شوند، به عنوان سرباز وارد آن کشور می‌شوند و اگر از آن خارج شوند تحمل می‌کنند و اگر ببیند که مورچه‌ها از دیار یا خانه‌ای فرار می‌کنند. آنگاه دزدان از آن برمی‌آیند مکان چیزی است و ساختمانی است که به کسی آسیب نمی‌رساند که نشان‌دهنده تعداد زیاد مردم کشور است، زیرا مورچه‌ها و معماری به هم نمی‌رسند و انبوه مورچه‌ها در کشوری که کرم سبز است زیرا مردی متدین است و در پول سران و بازرگانان وارد می شود و دزدی می کند.

و اما کل کاترپیلار، نشانگر بدخواهان مردم و عوام آنها (و حیوانات موذی زمین) است، کم کم او را به خاطر ظاهر و دشمنی اش متهم به این نمی کنند و مورچه ها دزد و دزدند. سودجویان و بدی هایشان، و هر حیوانی بر حسب فضل و فطرتش است و کارش زیانبار است

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا