تعبیر دیدن لباس در خواب از تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن لباس در خواب

دیدن لباس در خواب انواع مختلفی دارد از جمله پشم و مو و پنبه و کتان که هر کدام تعبیری دارد و هر کدام بینایی دارد تعبیر آن را از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین می توانید پیدا کنید. معروف ترین در تعبیر خواب.

انواع لباس چهار است: صوفیانه، شاعرانه، پنبه ای و کتان پس آنچه از پشم گرفته می شود پول است و از مو پول بدون آن است و از پنبه پول است و از کتان پول بدون آن و بهترین لباس است. آنچه نو و گستاخ و پهن و نپوشیده است و آفرینش جامه و چرک آن فقر و فریب و فساد در دین و کثیف و موی ژولیده بهتر از بدن بمب افکن است و سر آنهاست و سفیدی. از لباس‌ها زیبایی در دنیا و دین است و سرخی لباس زنان برای مردان نیکو و منفور است، زیرا زینت شیطان است، مگر اینکه سرخی در کمربند و رختخواب یا لحاف و در چیزی باشد. که ظاهر نمی شود پس شادی و سرور و زردی لباس همه بیماری است

  دیدن لباس در خواب

گفته اند سرخی در مرد است پس سرخی و زردی بدن ضرری ندارد چون منکر نمی شوند و از مرد بیزاری نمی جویند و لباس سبز در دین نیکو است، زیرا لباس مردم است. اهل بهشت ​​و سیاهان در میان آنها هستند لباس برای کسی که آن را در بیداری بپوشد و خدا و سلطان را به آنها بشناسد و غیر از آن مورد ناپسندی قرار گیرد و لباس خواری و پول و نیز لباس رسوا باشد. پشم و هیچ گونه ای از آن نیست و ضخیم تر است و لباس بهتر از پشم است، جز سردی پنبه، اگر در آن ابریشم نباشد بهترین های دنیا و دین و بهترین خنکی را در هم می آمیزد. مرکب است و خنکی از عبریسم، پول و فساد در دین حرام است، و لباس ابریشم و ابریشم و ابریشم شایسته مقام است، اما در دین منفور است، جز در جنگ، او صالح است و عمامه تاج اعراب را بپوشند و دلیل بر امامت که قدرت مرد و تاج و فرمان اوست و اگر در خواب ببیند که عمامه را بر سر خود پیچانده است در بیابان مال و بهاء سیر کند. و اگر ببیند که عمامه او با دیگری پیوند خورد، بر اختیارش می افزاید، و عمامه از منشور نشان می دهد که رهبری در مفاسد دین و مال حرام و رهبری پنبه و پشم در صلاح دین یا دنیا و کیست. نیش زدن یک آسیب بسیار بزرگ است و رنگ های آن مانند رنگ بقیه لباس ها است

اسحاق (علیه السلام) دید که عمامه اش برداشته شده است، از خواب بیدار شد و تهدید به بردن همسرش بر او نازل شد، سپس دید که او نزد خود بازگشت و ابومسلم خراسانی دید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عمامه خود را از دست داده است، به او بازگردانده شد، پس سسلم عمامه ای سرخ او را عمامه کرد و بیست و دو شب آن را بر سرش پیچاند، پس روایت کرد. رویاهایش در یک گذرگاه گفت: «بیست و دو سال به دنبال یک ولایت در فحشا، و چنین بود، و کاپوت سفر طولانی یا ازدواج با زن است.» یا خریدن کنیز، جریحه دار کردن قدرت و رهبری و گرفتن خیر از رئیس یا قدرت برای رئیس او و برکناری او تناقض است و آن را بر سر رئیس خود می گذارد و اگر آن را شکسته یا کثیف ببیند رئیسش به همان اندازه از آنها رنج می برد. حتی اگر جوانی ناشناس یا سلطانی ناشناس از سرش برداشته باشد که مرگ رئیسش و جدایی بین آنها با مرگ است یا اگر زندگی بر سرش ببیند اگر سفید باشد پس. اگر یکی از کسانی باشد که آن را می پوشند، به اقتدار دست می یابد، حتی اگر بارتلا چرا که تحت مراقبت رئیسش زندگی می کند، پس او دین اوست که با آن شناخته می شود.

تعبیر خواب ابن سیرین دیدن لباس در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا