دیدن مردی در خواب از تعبیر خواب ابن سیرین

مرد در خواب

تعبیر و معنای دیدن مرد در خواب ممکن است از فردی به فرد دیگر و از موردی به مورد دیگر متفاوت باشد، بنابراین تعبیر دیدن مرد در خواب را از دائرةالمعارف ابن سیرین برای شما آورده ایم.

مرد در خواب

هر کس مردی را ببیند که او را می شناسد، بینش او نشان می دهد که چیزی را از او می گیرد یا از مَثَل او یا از نام او می گیرد و اگر ببیند آنچه را که می خواست، ذاتش را از او گرفته است، از او می گیرد. آنچه به آن امید داشت و اگر شایستگی داشت، امر این است که به او وفادار باشد، و اگر از او ریسمان بگیرد، عهد است، و اگر ببیند چیزی از او گرفته است، ندیده است. گویی پیراهنی نو از او گرفته باشد که ذات یا نوع آن پسندیده باشد، چنانکه از آن مأیوس شد و بین آنها عداوت و کینه افتاد و رؤیت شیخ و پیر گمنام بر جد صاحب آن دلالت دارد، پس اگر بیند. آنها یا یکی از آنها ضعیف است، پس او نقطه ضعف جدش است، و اگر آنها یا یکی از آنها را قوی ببیند، جوان است، گویی پیرمرد شده است، به علم می رسد و خوش اخلاقی اگر ببیند که پیرمردی را دنبال می کند، از قوت جدش پیروی می کند و اگر پیری بارور را دید، اگر دید پیرمردی را می بیند، دوست قطور بگیر.

– و هر که شیخ ترک ببیند دوست می گیرد و اگر مسلمان باشد از شر او در امان است و جوان در تعبیر دشمن مرد ثروتمند است و اگر بور باشد. دشمن شیخ است و اگر سفید باشد دشمن پنهان است اگر چه سیاه باشد دشمن دلامیه است دشمن صادق و اگر رستقیه باشد دشمن است گستاخ، اگر نیرومند باشد، شدت دشمنی اوست، اگر مجهول باشد، و اگر شناخته شود، خاص است، دید که جوانی او را تعقیب می کند، پس اوست. دشمنی که با او ظاهر می‌شود، اگر ببیند پیری بر او نظارت می‌کند، دشمنی است که از او توانا می‌شود، زیرا او را برتری می‌بخشد، و اگر پیری را دید که گویی او را به نیکی توانا ساخته است، هر چند که باشد. ناكامي بر او سرپرستي كرد و جوان شد و در تفسير ديده هايش اختلاف كرد و بعضي گفتند كه او را تجديد كرد و بعضي گفتند كه در دين و امور دنيوي نقص زيادي دارد.

بعضی گفتند که می میرد و بعضی گفتند که بینایی او حکایت از اشتیاق او دارد، زیرا قلب خدا ناشناخته است، پس از او متنفر شد، به نظر او دشمن منفور شیخ است، جوانی که مراقب باشد. و اگر جوانی را ببیند مردم اگر او را دوست دارند دشمن محبوبی بر او ظاهر می شود و اگر دختر مسلمانی آراسته ببیند مژده می شنود از جایی که حساب نمی کند هر چند که باشد. کافر با ما مژده می شنود و اگر کنیز را ببیند که اخم کرده است، خبر کنیز وحشی و برهنه ای را می شنود که در تجارت خود زیان دیده و در آن متعرض شده است، و اگر ببیند. اگر کنیز برهنه ببیند گرفتار می شود، آنها فقیرند و اگر ببیند باکره ای را زده است ملکی دارد که پول می دهد و تجارت سودمندی می کند و کنیز را می کند. برای من بهتر است زیبایی و لباس و عطر او را بدان که اگر پوشیده باشد بهتر است با دین پوشیده باشد نیکی معروف است و اگر انتظار می رود نیکی رایج است و بهترین امیدوار کننده مبهم است. اگرچه افشا شد.

مرد در خواب تعبیر خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا