اطلاعاتی در مورد بینش صادق ابن سیرین

دید صادقانه

رؤیت حقیقی دارای بخشهایی است و تفسیر رؤیا بر حسب عوامل بسیار متفاوت است، رؤیت دو قسمت است، بخش ظاهری که نیاز به تفسیر ندارد و بخش پنهانی که در آن حکمت یافت می شود. همه اینها به تفصیل در زیر

رؤیای حقیقی دو قسمت است: یک بخش توضیحی و ظاهری که نیازی به بیان و تعبیر ندارد و یک بخش مشخص و ضمنی که در آن حکمت و سازندگی در ذات بصری آن نهفته است و عقرب و هر آنچه که ماهیت داشت شب و طبیعت در روز، در دید شب به حسب طبیعت و در دید روز با عادت خود بیان می شد، مانند خورشید، ماه، سیارات، چراغ، نور، تاریکی، جوجه تیغی، خفاش. و مانند آن خوردن گوشت در خواب : خورد و اگر درهمها را دید : در او وارد شد و مانند آن در بیداری بهره برد و زشت ترین آنها را به بدی دید خود داد . حتی اگر آن مرئی صورتهای رنگین و متضاد و متفاوت داشته باشد، بدون بقیه آنها یکی از آنها نشد مگر با اضافه شدن شاهد و اقامه دلیل از وجدان بیننده در یک. خواب یا از شواهد مکانی که دیده است

و اینکه رؤیت بر آنچه گذشت و غفلت و غفلت و گذشت می آید، پس با غفلت از شکری که پیش از آن بوده است، یا با نافرمانی از آن که غفلت شده است، یا با پیروی از آن که باقی مانده است، یاد می شود. یا با توبه ای که از آن به تأخیر افتاده است و غرور و خواری و پریشانی و رفاه.

ابن قتیبه گفت وقتی خواب مطابق آنچه بود از تناقض عقاید آن و خروج آن از مبدأ با اضافه فزاینده و لفظ میان و انتقال آن از طریق خیر به طریق شر با اجسام مختلف مطلع شدم. و زمانها و زمانهای مختلف و اینکه تفسیر آن یک بار از لفظ اسم و یک بار از معنی آن و یک بار از مقابل آن از کتاب خدای متعال و یک بار از حدیث و یک بار از مثال سیر و بیت معروف باشد. خودداری کرد [ احتجت ؟ ؟ ] تا قبل از ذكر اصول، مصاديق تفسير را ذكر كنم تا شما را در مسير راهنمايي كند

تفسیر واقعی بینایی از چشم انداز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا