شتر در خواب از تعبیر خواب ابن سیرین

شتر در خواب

در مقاله تعبیر شتر در خواب را از دانشنامه تعبیر خواب ابن سیرین خواهید دید.

شتر) و اما شتر اگر بدون وسیله وارد شهری شود یا در راه حیوانات راه برود ابر و باران است و اما (هر که شتر داشته باشد مردانی را که سرنوشت دارند و یک شتر را مسخر می کند). مرد است اگر از عرب باشد عرب است و اگر از ثروت باشد عجم است و بهترین آنها مسافر و شیخ و خواجه یا مرد است. معروف است و شايد شتر دلالت بر شيطان كند به خاطر آنچه در اخبار است: شيطان در اوج است و ممكن است دلالت بر مرگ كند به خاطر زور وحشيانه و خويشتن خويش، و به خاطر اينكه مي گيرد. عزیزان به جاهای دور

شتر در خواب

و مرد صبور اگر ببیند که سوار بر شتر به مسافرت رفت می میرد و این تابوت و شهرت او بود و هر که در حال سالم بودن بر شتر سوار شود سفر می کند مگر اینکه در وسط شهر سوار شود یا او را ببیند. نه با او راه می رود، زیرا غم و اندوه او را فرا می گیرد و او را از قیام در زمین باز می دارد، مانند حبس و بیماری به دلیل دوری زمین از او و شهرت. زانو زنی است که شوهر ندارد و شوهر کرده است و اگر شوهرش غایب باشد نزد او می آید مگر اینکه در خواب دلیل بر شر و رسوایی باشد در بین مردم به آن شهرت دارد به کی دلالت دارد. توسط آن کشتی از خانواده و بندگانش

و هر کس شتری را در خانه ای خمیده ببیند، اگر بیمار باشد صاحب خانه می میرد یا خادم و خادم یا رئیسش می میرد – مخصوصاً اگر گوشتش جدا شود و استخوان هایش جدا شود، این از آن اوست. ارث: در وسط شهر یا در میان مردم، مردی است که قدرت کشتن یا مردن دارد، اگر ذبح شد به او ستم می شود.

و هر کس ببیند که شتری در حال خوردن گوشت یا مجاهدت در خانه های مردم است و از هر خانه ای غذای ناشناخته بخورد، این بیماری همه گیر است – که در میان مردم خواهد بود و اگر آنها را تعقیب کند، حاکم یا حاکم است. دشمن و سیلابی که به مردم زیان می رساند صورت و قطار شتر در زمستان دلیل بر یدک کشی است و گفتند سوار بر شتر عرب زیارت است و هر که از شتر بیفتد شتر او را می زند و هر که نیزه کند. شتری مریض می شود و هر که به شتری حمله کند او را مرض و اندوه می زند و بین او و مردی نزاع در می آید و می بیند که بر او سخت است غم و اندوه دشمن نیرومند او را می گیرد. معروف است، زیرا دلالت بر فاسد بر صلاح می کند، و گفته شد که راندن شتر با افسار، دلیل بر اطاعت برخی از پیشوایان از اوست.

شتر در خواب

شتر در خواب اثر ابن سیرین

و هر کس در خواب ببیند که از لانه‌های آن برداشته است، پولی باقی می‌ماند، و اگر ببیند دو شتر در حال جنگ هستند، بین دو پادشاه یا دو مرد بزرگ جنگ می‌شود و هر که سر شتر خام بخورد، مرد بزرگی را غیبت می‌کند و بر شتر سوار می‌شود. اگر ببیند که با او همسفر است، ببیند که در حال دوشیدن شتر است، مال حرام می‌شود، و هر که شتر بخورد بیمار می‌شود و هر که از گوشت آن بدون پول خوردن مریض شود، از دلیلی که شتر را به آن نسبت می‌دهند. بینایی و پوست شتر میراث شتر است (زن، یک سال، درخت، کشتی، نخل یا گرهی از گره های دنیا، پس هر که آن را داشت یا سوار شد، ازدواج کرد) اگر مجرد یا مجرد بود. اگر مسافرت بود سفر کرد و گرنه خانه یا زمین یا زراعت یا مجموعه داشت، زیرا دوشیدن او کار می کرد و جمع می کرد و از آن چه دلالت می کرد بهره می برد، جز اینکه آن را با دهان می مکید که به ذلت می رسید.

و هر کس ببیند شتر ناشناخته ای در مسجد و مرکز توانبخشی یا مزرعه شیر می دهد، این سال حاصلخیز است، مگر اینکه مردم در محاصره و ترس و نزاع یا بدعت باشند که به سبب ظهور غریزه از بین می رود. زیرا شیر شتر غریزه و سنت است پخته و حلال رزق و گفته شد که وفای به نذر است برای فرموده حق تعالی: (هر طعام بر بنی اسرائیل حلال بود مگر آنچه اسرائیل بر خود حرام کرده است) گفته شد. که گوشت و هویج و شتر دوشنده است و هر که سوار آن شود زنی صالح است. و از ابن سیرین متصرف (و روایت شده) بود که از مردی پرسیدند که شتری را دید و گفت ازدواج می کند و دیگری از مردی پرسید که گویی شتر رانده است و گفت: مقام و اطاعت زن

شتر در خواب شتر در خواب ابن سیرین تعبیر شتر در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا