تعبیر اسب در خواب ابن سیرین

اسب در خواب

در این مطلب تعبیر اسب در خواب را از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین خواهید دید.

و اسب، اسب، اقتدار و جلال است، پس هر که ببیند بر اسب ذلیل است، آهسته راه می رود و ابزار اسب تمام می شود، به اندازه آن اسب به عزت و اقتدار و شرف و مال می رسد. و هر کس به اسب خود یا مال خود دلبسته باشد به آن دست خواهد یافت و هر چه در ابزار او کم است از آن عزت و قدرت می کاهد و گناه اسب پیروی از مرد است خوار و ذلیل شد و حذف شد. گویند او از او پیروی کرد و هر عضوی از پارسیان به اندازه عضوی در میان اعضا شعبه ای از سلطان است.

و هر که ببیند سوار بر اسبی است که با آن لجام گسیخته است، گناهی می کند یا به سختی اسب دچار وحشت می شود و ممکن است – تعبیر اسب در آن وقت هوی او. سقفی یا حجره ای جز اینکه بال می بینم که میان آسمان و زمین پرواز می کند که در دنیا شرف است و دین با سفر و بالکان معروف است.

اسب در خواب

اسب در خواب:

و روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم بر اسبی هستم که پاهایش آهنین است، گفت: انتظار مرگ دارم.

و روايت شده است كه على بن عيسى وزير پيش از آنكه به وزارت برسد، ديد كه گويى در زمستان در سايه خورشيد است و بر اسبى با جامه نيكو سوار است و دندانهايش پراكنده است، پس از خواب بيدار شد. هول شد پس رؤیای خود را بر برخی از گذرگاهها نقل کرد و گفت: اسب جلال و حالت است و اما گستردگی دندانهایش طول عمر اوست و گفته شد که دید. اسبی که در خانه یا در دست او مرده، پس این عذاب بیننده است، و هر کس سوار بر اسبی شود که با تمام آلاتش در حالی که لباس سواران را بر تن کرده بود، قدرت و جلال را به دست آورد. ستایش نیکو، نیک زیستن و امنیت از دشمنان، و مقدار آن برای جنگیدن قویتر است، و بزرگترین، و سمندر شرف و بیماری است، و هر که بر اسب سوار شد، آنقدر دوید تا من عرق را رد کردم، آرزوی غالب است که در پی آن است و معصیتی که به خاطر عرق کردن در آن وارد شود، بلکه گفتیم عرق در دویدن، خرج است در عدم اطاعت از فرموده ی تعالی: «تَرَوْتُوا أَنْ تَرْجَعُوا بِالْمَا تَعْفِرُونَ».

و اسب برای کسانی که آن را از دور می بینند مژده و نیکی است به خاطر قول او که صلوات الله علیه و آله و سلم می گوید: «اسب در پیشانی بسته است، خیر تا روز قیامت» اگر بیند. که اسب را پیش می برد، پس خدمت مرد شریفی می خواهد و هر که دو بال بر اسب سوار شود، اگر از اهل بیت او باشد، اموال بزرگی به دست می آورد وگرنه به مقصود می رسد، ما در امور هستیم و نیز گرما و اسب به سرعت نیلامانیه می پرد و لباس او فزونی در نیکی است و فصاحت او مرتبه فرمان اوست و گفته شد هر که ببیند سواران در هوا پرواز می کنند، آنجا خواهد بود. نزاع و جنگ باشد و دیدن اسب آب نشانگر دروغگو و شغل یتیم و کنیز یا زن آزاده و شریف است.

اسب در خواب

اسب در خواب اثر ابن سیرین

سخنان قاطر، اسب یا هر چیزی که صحبت می کند، زیرا آن چیزهای خوبی است که مردم از آن شگفت زده می شوند

و هر کس گروهی از اسبان را با زین بدون سوار ببیند، زنانی هستند که در جنازه یا عروسی گرد هم می آیند و هر که اسبی داشته باشد یا از آنها مراقبت کند، بر مردم مسلط است یا بر او غالب است. مساحت او زنی است که با او ازدواج کند یا کنیزکی که او را بخرد و اگر بدون افسار سوار شود خیری در تمام جهات او نیست زیرا افسار نشانه تقوا و دین و عصمت و تواضع است. .

تعبیر اسب در خواب

و هر کس اسب مجهولی را در خانه خود ببیند، اگر زین بر او باشد، زنی برای عقد یا اضافی یا مهمان نوازی بر او وارد شود، و اگر برهنه باشد، مردی به ازدواج یا مانند آن وارد او شود. حاکم یا دزد و امثال آن و سواری نشان دهنده پیروزی و ظاهر و تظاهر به پشت سواری است و کوه انسان بر خود دلالت دارد و اگر راست شود حالش خوب است و اگر سرکش باشد تاخت. و یا سرگردانی، سرگرمی و بازی باشد و چه بسا کوه او دلالت بر زمان و شب و روز داشته باشد، وصی او و امثال آن، و امّا جهیزیه و پری، پسر و دختر و پسر و یک است. کنیز هر که جهیزیه بدون زین و بند سوار شود با پسر جوانی ازدواج می کند وگرنه با نگرانی و ترس سوار می شود و در مورد فیلی نیز همینطور است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا