تعبیر خواب روز قیامت در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب قیامت

دیدن روز قیامت در خواب از جمله رؤیایی است که ممکن است در دل برخی هشدار از شکست در دین و یا برانگیختن ترس در برخی باشد، بنابراین تعبیر خواب قیامت را در اینجا خواهید یافت. رؤیایی از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین تا تشنه شوی، نه هر دیدی که تو را بترساند بدی باشد که خیری بیاورد ممکن است آن را هشداری از جانب خداوند متعال بدانی.

حسن بن بکیر بکه به ما گفت، گفت ابویعقوب اسحاق بن ابراهیم العزرائی به ما گفت از عبدالرحمن) ابن واصل از ابی عبیده التستری که گفت دیدم به عنوان. اگر قیامت برپا شده بود و مردم جمع شده بودند، پس اگر منادی ندا داد: ای مردم هر که در سرای دنیا از گرسنگان بود به ناهار برخیزد، پس مردم یکی یکی برخاستند. ندا دادم یا ابوعبیده برخیز پس برخاستم و سفره ها را چیدم، پس با خود گفتم: چه چیز مرا خوشحال می کند که ابوالحسن همدانی را در مکه که خداوند آن را نگهبانی می کرد، (به ما گفتم). گفت: محمد بن جعفر از احمد بن مسروق به ما گفت، گفت: در خواب دیدم که گویا قیامت برپا شده و مردم جمع شده اند که منادى یکپارچه ندا داد، مردم صف آرایی کردند و فرشته ای نزد من آمد، پهنای صورتش به اندازه یک فرسنگ بود، به همین اندازه، تبارک و تعالی (و ما ترازوی عدل را برای روز قیامت قرار می دهیم، پس هیچ کس در چیزی ستم نمی شود) پس هر كه ببيند قيامت در مكاني واقع شده است، در آن مكان عدل و داد را براي اهل آن پخش مي‌كند، پس در آنجا از ستمكاران انتقام مي‌گيرد و از مظلوم حمايت مي‌كند، زيرا آن روز، روز جزا و عدل است.

تعبیر خواب قیامت

و هر کس در خواب ببیند که شرطی از نشانه های قیامت در جایی ظاهر شده است مانند طلوع خورشید از غروب و ظهور وحشی – زمین و دجال یا ماجوج و مأجوج. کار در اطاعت خدای سبحان، پس بینش او را مژده است، و اگر در معصیت خدا کار کند یا به آن توجه داشته باشد، بینش او را منادی است، و اگر ببیند که قیامت دارد. آمد در حالی که او در دستان خدای متعال ایستاده بود، دید قابل اعتمادتر و قویتر و ظهور عدل سریعتر و امیدوارتر بود، همینطور اگر در خواب ببیند که گویا قبرها شکافته شده است و مردگان از میان آنان بیرون می آمدند، سپس رؤیتش حکایت از گسترش عدل داشت، به گفته خداوند متعال (جمع آورید ستم کنندگان و همسرانشان) به تنهایی یا با شخص دیگری، رویش نشان می دهد که او ظالم است. که عدالت از قومی که از آنها ظلم انتظار نمی رود، به دنبال ظلم است، و گفته شد که این بینش مشغله به ارتکاب گناه و درخواست بیهوده (آهسته کردن توبه یا اصرار بر دروغ گفتن به قول خداوند متعال) است. آنها به آنچه از آن نهی شده بودند باز می گشتند و دروغگو هستند

و هر کس در خواب ببیند که به حساب نزدیک است، رؤیتش حاکی از غفلت او از خیر و روی گردانی او از حق است، به فرموده خداوند متعال (حسابشان به مردم نزدیک شده است در حالی که در غفلت روی گردانند). از قول حق تعالی ضرری به او می رسد (پس حساب سختی به او دادیم) اگر ببیند که خداوند متعال از او حساب می خواهد و اعمالش در ترازو گذاشته شده است، نیکی هایش بر بدی هایش بیشتر است. پس در طاعت بزرگى است و نزد خدا اجر بزرگى براى او است، اگر ببیند در راهى است، مستقیم به دین مى‏رود، و اگر ببیند که از دین خارج شده است، می بیند که در حالی که گریه می کند از راه و ترازو و کتاب خارج شده است، امید است که ان شاء الله امور آخرت را برایش آسان کند.

تعبیر خواب قیامت در خواب قیامت در خواب روز قیامت در خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا