تعبیر خون در خواب از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین

خون در خواب

دیدن خون در خواب از شخصی به فرد دیگر متفاوت است، اما ابن سیرین که در تعبیر خواب مشهورترین است، تعابیر مشهوری در رابطه با خون در خواب دارد و این همان چیزی است که ما در سطور بیان می کنیم. این مقاله

اگر ببیند که خون بر او پاشیده شده است، به هر کس که آن خون را به اندازه جرقه ای از آتش بر او بپاشد، می رسد، پس سخنان ناپسندی است که صاحب آن را از کسی که آن را انجام می دهد، آزار می دهد.

اگر از پدرخوانده شتران یا خواهران آنها بود، بنابر ذات او، جز این که کارگر نیست، و همینطور هر چه منسوب به مرد یا زن باشد، از ذبح به ذبح می رسد. پشت بدنش که در عمل مذموم است حیوانش وارونه است پس امری مذموم است که بدون چهره معلوم به او می رسد.

خون در خواب

تعبیر دیدن خون در خواب:

و هر وارونه از آنچه بود پس وارونه می شود یا از خوب به بد و یا از بد به خوب جز خز پوشیدن خز وارونه نشان دادن مال او بیش از آنچه بود اگر اراده کرد و پوشاند. زیباتر است اگر ببیند جامه ای به مرده داده یا بر او چیره شده است و مرده آن را پوشیده و با آن رفته و از تصرف زنده بیرون رفته است. این مرگ زندگان است

و اگر جامه از مال همسایگی بیرون نیامد، ولی شبیه برهنه یا ودیعه باشد، یا حفظ کند، بسازد، بشوید، تا کند، پهن کند و مانند آن. بیماری و اضطراب یا غم و اندوه و در آن آسیبی نمی بیند هر که انذار شود یا با اسبی شریک شود که وقتی انذار می شود با او جفت می شود یا خود را قومی جلوه می دهد تا به هنگام انذار آنها را حفظ کند یا جمع کند. پولی را که به هنگام انذار برای خود نمی پردازد، یا تقوا و مطمئن است، خداوند متعال برای او می پردازد که چون پدر و مادرش برایش دعا می کنند، و زغالی که برای سوخت مناسب است برای صاحبش برای آن کار کیت است. که زغال و قیر وارد کیت می شود همچنین محافظت و سپر از سلطان زیرا کشتی ها را از آب نجات می دهد.

خون در خواب تعبیر خون در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا