تعبیر برهنگی در خواب از دایره المعارف تعبیر خواب ابن سیرین

برهنگی در خواب

برهنگی در خواب یکی از پرتکرارترین خواب ها در بین مردم است و دلایل زیادی دارد و از خجالت همه به دنبال معنای این خواب می گردند، بنابراین همه حتی در هنگام بیداری از برهنگی می ترسند، بنابراین در ترندز خواهید دید تعبیر برهنگی در خواب ابن سیرین.

برهنگی در خواب

برهنگی میت آسایش اوست و اگر ببیند که افراد شناخته شده ای از جایی برخاسته اند و لباس نو پوشیده اند شادمانند، برای آنها زندگی می کند و بعد از آنها امری است و حضور و حالتی می شود. برای آنها تمدید شد

و اگر ببیند که مرده برهنه است، این بدان معناست که از دنیا برهنه از خوبی ها خارج می شود.

و هر کس ببیند که لباسش پاره شد بین او و خویشانش نزاع و بیگانگی پیش آید و هر که در ایام ریزش برگها به باغی ناشناخته وارد شود و برگها را ببیند یا درختان را ببیند. برهنه و ناشناس، گرفتار نگرانی خواهد شد.

اگر لباس نو بر او ببیند حالش خوب است و مروارید چیده شده و سخنان حق و علم و قرآن است و تقدیر را حتی با احترام می سنجند یا حمل می کنند پس گنج و بسیار است. اگر ببیند که یاقوت سرخ یا سبز به او داده اند به زن یا کنیز زیبا می رسد و اگر زن حامله کنیز زیبایی به دنیا بیاورد که دزدیده شده یا به او خیانت کرده اند، آن زن. یا کنیز بر او حرام است، و اگر با او برهنه باشد، زنی را که بزند باقی نمی ماند، پیش از آن می میرید، و چیزی بیش از یاقوت تا زمانی که از حد خارج شود، مالی است که در دین برای مردم منفور است. جوهر نام سنگ یاقوت و مهره ها خدمتکار یا پول است

برهنگی در خواب تعبیر خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا