تعبیر اشک در خواب ابن سیرین

اشک در خواب

گریه در خواب با اشک دیدن شخصی در خواب فرق می کند، ممکن است اشک ببیند اما بدون گریه و در این که موارد زیادی وجود دارد که تعبیر آنها را از دایره المعارف تعبیر خواب ابن سیرین در سطور زیر برای شما می آوریم. .

و هر که بدون گریه اشک بر صورت خود ببیند نسب خود را بدنام می کند و سخنان خود را از ساعت خود اجرا می کند و اگر بیند که اشک در چشمانش می ریزد در امر دین مال حلال پس انداز می کند و نمی خواهد آن را نشان دهد. چپ با پسر دخترش ازدواج کرد، از غضب خدا به خدا پناه می بریم، و اما فاضلاب، هر که دید تجاوز کرده، قرضش را می پردازد، وگرنه از زیر بار آنها نجات می یابد. و یا به مردمان کاری را که انجام داده اند پاداش دهد و گفته شد که بلغم دلیل بر پسر است با دلیل که گربه از مخاط شیر متولد شده است.

اشک در خواب

تعبیر اشک در خواب

اگر اشک در خانه جاری شود، یا ناودان در آن منفجر شود، چشم گریان است بر مرگ مریض، یا به وداع مسافر، یا در مورد بدی و گمان اهل آن، یا مصیبتی که به آن می رسد. آن، مانند بیماری یا قدرت.

همین طور جریان آب در یک محل یا رکود آن خبر از تجمع گروهی می دهد و جاری شدن آن در مکان های گیاهی از حاصلخیزی و فراوانی و تسلط آن بر مسکن ها و طبقات از چشمه های زمین یا جویبارها خبر می دهد. از سلطان یا همه گیری از بلاها اگر ببیند که در جام به او آب داده اند نشان دهنده فرزند است و اگر آب پاکی در جام نوشیده باشد از پسر یا همسرش خیری به دست آورده است زیرا لیوان است. از ذات زنان است و آب جنین است

بعضی از آنان گفتند که هر که ببیند آب گرم می نوشد غم او را می زند و اگر ببیند در آب زلال افکنده می شود تعجب می کند.

غیر از اهل الصالحات بلا است و آب که از دیوار منفجر می شود غم مردان است مانند برادر و داماد یا دوست زن نبود و اگر کنیز بود دختر، پس او بهترین همسایه برای صاحبش زنده و مرده است تا روز قیامت

و بعضی از آنان گفتند که هر که ببیند در خانه اش چشمه آب دارد، کنیز می خرد و اگر ببیند که چشمش منفجر شده است، در ملامت می گیرد و آب پاک ارزان. قیمت ها و گسترش عدالت.

اشک در خواب تعبیر خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا