تعبیر شراب خواری در خواب ابن سیرین

تعبیر شراب خواری در خواب ابن سیرین

نوشیدن شراب در خواب

برای هر مسلمانی معلوم است که شراب یکی از حرام های اسلام است زیرا ذهن را غارت می کند، اما تعبیر نوشیدن شراب در خواب چیست، دیدن موارد مختلف از بینش شراب برای انسان چه تعبیری دارد. از نوشیدن یا فروش آن یا همه این موارد، و این همان چیزی است که در این مقاله در تعبیر خواب ابن سیرین، بزرگترین دایره المعارف تعبیر خواب، با آن آشنا خواهیم شد.

نوشیدن شراب در خواب

شراب در اصل حرام مال بدون مشقت است، پس هر که ببیند مشروب می خورد، به گناه کبیره و رزق فراوان می رسد، چنانکه خداوند متعال می فرماید: «از تو درباره شراب و قمار سؤال می کنند، بگو در آنها گناه کبیره است و نفع مردم است و گناهشان از سودشان بیشتر است.»

شراب خوردن در خواب فقط بد است، اگر انسان خود را در میان گروه زیادی از مردم شراب خوار ببیند، بد است، زیرا زیاده روی در نوشیدن مستی است و مست بودن در آن موجب شورش می شود. ، مخالفت و مبارزه.

و روايت شده است كه مردى ديد كه صورتى سياه و سرى تراشيده و شراب مى نوشيد، رؤياهاى خود را به گذرگاهى نقل كرد و گفت: در سياهى صورت، شما بر سياهى صورت غلبه داريد. قوم تو، و تراشیدن سر، قومت از تو دور می شوند و فرمان تو می رود، و شراب خواری، زنی را تصاحب می کنی.

نوشیدن شراب در خواب

نوشیدن شراب در خواب

مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم در دست من دو ظرف است که یکی شراب و دیگری شیر است، گفت: شیر عادل است و شراب منزوی. پس اندکی پس از آن عزل شد و والی بود و برای والی شراب نوشید، حلال و مقداری از آن حرام است و گفته شد که از خار پول می گیرد، و گفته شد که او. از زن مال می گیرد و بی شراب به فتنه می افتد و مستی بیم و وحشت است به خاطر فرموده خداوند متعال: «وَ أَتَکُمْ أَنْتُمْ مِنْ النَّاسِ إِلَّا أَمْسَکُونَ».

نوشیدن شراب در خواب

و مستی از مشروب از خوف در امان است زیرا مست از چیزی وحشت نمی کند و این دلالت بر جهل بسیار دارد و مردی را دید که گویا صاحب دولت است پس سوار شد و با مردمی کار کرد. و چون خواست برود، همه را مست یافت، پس نتوانست بر هیچ یک از آنان غلبه کند، و هر یک بر مستی خود ماند، پس آن را برای ابن سیرین نقل کرد و گفت که از تو مال و معاف می کنند و انجام می دهند. جواب شما را نمی دهد و شما را دنبال نمی کند

و دیدن شراب در ظرف گنج و مخزن است، اگر آب در آن باشد و در خانه باشد، زن ثروتمند و اندوهگین است و اگر آب انبار برای آب دادن باشد، مرد است که پول زیادی دارد و در راه خدا خرج می کند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا