تعبیر خواندن سوره های قرآن کریم در خواب

از دایره المعارف تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواندن سوره های قرآن کریم در خواب چنین است:

 • به ما گفته شد) ابوسعید عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رازی به ما گفت محمد بن ایوب رازی به ما گفت که به ما گفت (مسلم بن ابراهیم گفت هشام از قتاده علی الحسن به ما گفت که یک مرد مرد
 • به ما گفت) ابوسعید عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رازی به ما گفت محمد بن ایوب رازی به ما گفت به ما گفت (مسلم بن ابراهیم گفت به ما هشام از قتاده علی الحسن گفت که مردی از دنیا رفت و برادرش او را در خواب دید و به او گفتند: برادرم کدام کار را بهتر می یابی؟ کرسی، گفت: «مردم امیدوارند.» گفت: «بله، می دانید.
 • و هر کس ببیند سوره آل عمران را می خواند، عقلش پاک می شود و روحش پاک می شود و با اهل باطل مجادله می کند.

 • و هر کس سوره نساء را بخواند صاحب ارث و صاحب زنان آزاد است و بعد از عمر طولانی ارث می برد.

 • و هر کس سوره مائده را بخواند مقامش بلند و یقینش تقویت و تقوای او نیکو می شود.
 • و هر کس سوره‌ای مانند انعام را بخواند، چهارپایان و دام‌ها و دام‌هایش زیاد می‌شوند و به او سخاوت داده می‌شود.
 • و هر کس سوره اعراف را بخواند از دنیا بیرون نمی رود تا بر کوه سینا قدم بگذارد
 • و هر کس سوره انفال را بخواند خداوند او را بر دشمنانش پیروز و غنایم عنایت می کند.
 • و هر کس سوره توبه را بخواند در میان مردم ستوده می شود و توبه می میرد.
 • و هر کس سوره یونس را بخواند عبادتش نیکو می شود و هیچ مکر و سحری به او ضرر نمی رساند
 • و هر کس سوره هود را بخواند محصول و نسلی بر او خواهد بود
 • و هر کس سوره یوسف را بخواند اول ظلم می شود، سپس صاحب سفری می شود که در آن می ماند.
 • و هر که سوره رعد را بخواند، حافظ دعاها بوده و موی سفید بر او سرعت می گیرد.
 • و هر کس سوره ابراهیم را بخواند، امور و دینش نزد خدا نیکو است
 • و هر کس سوره حجر را بخواند ستوده خدا و مردم است
 • و هر کس سوره نحل را بخواند به او علم داده می شود هر چند بیمار باشد شفا می یابد.
 • و هر کس سوره بنی اسرائیل را بخواند شایسته خداست و بر دشمنان خود پیروز می شود.
 • و هر کس سوره کهف را بخواند به آرزوها می رسد و عمرش را طولانی می کند تا از زندگی دلزده شود و آرزوی مرگ کند.
 • و هر کس سوره مریم را بخواند سنت های پیامبران صلی الله علیه و آله را زنده می کند و به او دروغ می گویند سپس برائت او آشکار می شود.
 • و هر کس سوره طه را بخواند سحر به او آسیب نمی رساند
 • و هر کس سوره انبیاء را بخواند پس از سختی آسایش و پس از سختی آسانی خواهد یافت و از علم و حرمت برخوردار خواهد شد.
 • و هر کس سوره حج را بخواند انشاءالله بیش از یک بار حج را به جا می آورد
 • و هر کس سوره مؤمنون را بخواند ایمانش را تقویت می کند و با آن مهر او را می زند
 • و هر کس سوره نور را بخواند خداوند قلب و قبر او را روشن می کند
 • و هر کس سوره فرقان را بخواند حق و باطل را تشخیص می دهد
 • و هر کس سوره شعراء را بخواند خداوند او را از فحشا حفظ کند
 • تعبیر خواندن سوره های قرآن کریم در خواب

  تعبیر خواندن سوره های قرآن کریم در خواب

 • و هر که سوره نمل را بخواند پادشاهی به او داده شود
 • و هر کس سوره قصص را بخواند گنج حلال نصیب او خواهد شد
 • و هر کس سوره عنکبوت را بخواند تا هنگام مرگ در امان و امنیت خداوند خواهد بود
 • و هر کس سوره روم را بخواند خداوند به دست او شهری از سرزمین مشرکان می گشاید و قومی را به دست او هدایت می کند.
 • و هر کس سوره لقمان را بخواند، حکمت دارد
 • و هر کس سوره سجده را بخواند در سجده می میرد و از رستگاران نزد خدا می شود.
 • و هر که سوره احزاب را بخواند از اهل تقوا و پیرو حق بود
 • و هر کس سوره سبا را بخواند از دنیا پرهیز می کند و خلوت را ترجیح می دهد
 • و هر کس سوره فاطر را بخواند خداوند باب برکت را به روی او می گشاید
 • و هر که سوره یاسین را بخواند محبت اهل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او عنایت می شود.
 • و هر کس سوره صافات را بخواند خداوند فرزندی به یقین و اطاعت از او عطا می کند.
 • و هر کس سوره «ص» را بخواند بر مال خود می افزاید و در صنعت خود مهارت می یابد
 • و هر کس سوره زمر را بخواند دینش نجات یافته و عذابش نیکو است
 • تعبیر خواندن سوره های قرآن کریم در خواب

 • و هر کس سوره مؤمن را بخواند، در دنیا و آخرت او را برتری داده و بر دست او کار نیک انجام خواهد شد.
 • و هر کس سوره همم السجده را بخواند، دعوت کننده به سوی حق است و بر پیروانش افزوده می شود.
 • و هر که حمام بخواند، عمر طولانی بسیار خواهد بود
 • و هر که تزیین را خواند در کلامش صادق بود
 • و هر که دود بخواند ثروتمند خواهد شد
 • و هر کس سوره جاثیه را بخواند تا زنده است نزد پروردگارش خاشع می شود
 • و هر کس سوره احقاف را بخواند عجایب دنیا را خواهد دید
 • و هر که سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بخواند زندگی او را بهبود می بخشد
 • و هر که سوره فتح را بر اساس جهاد بخواند
 • و هر که سوره حجرات را بخواند به رحمت او می رسد
 • و هر کس سوره ق را بخواند روزی او وسعت می یابد
 • و هر کس سوره ذاریات را بخواند، شخم و کاشت به او داده شد
 • و هر کس سوره تور را بخواند، نشان می دهد که در مجاورت مکه است
 • و هر کس سوره نجم را بخواند پسری زیبا و خوش زاده خواهد داشت
 • و هر کس ماه را بخواند، سحر می شود و به او ضرری نمی رساند
 • و هر کس سوره الرحمن را بخواند در دنیا فضل و در آخرت رحمت شود
 • و هر کس سوره واقعه را بخواند مسابقه عبادت بوده است
 • و هر کس سوره حدید را بخواند با بدن سالم حمل شد
 • و هر کس سوره مجادله را بخواند، با اهل باطل مجادله کرده و آنان را با حجت و برهان تسخیر کرده است.
 • تعبیر خواندن سوره های قرآن کریم در خواب

  تعبیر خواندن سوره های قرآن کریم در خواب

 • و هر کس سوره حشر را بخواند خداوند دشمنانش را هلاک می کند
 • و هر کس سوره ممتحنه را بخواند آزمایش می شود و ثواب آن را می گیرد.
 • هر که سوره صاف را بخواند شهید می شود
 • و هر کس سوره جمعه را بخواند، خداوند حسنات او را جمع می کند
 • و هر کس سوره فرقان را بخواند از نفاق پاک است
 • و هر که سوره تغابن را بخواند بر هدایت مستقیم است
 • و هر کس سوره طلاق را بخواند، دلالت بر اختلاف او و همسرش دارد که به جدایی می انجامد.
 • و هر کس سوره الملک را بخواند مالش زیاد شود
 • و هر کس سوره نون را بخواند، کتابت و فصاحت نصیبش می شود
 • و هر که سوره حقه را بخواند بر حق است
 • و هر که سوره معارج را بخواند در امان و پیروز است
 • و هر کس سوره نوح را بخواند امر به معروف و نهی از منکر کرده و بر دشمنان پیروز شده است.
 • و هر کس سوره جن را بخواند از شر جن محفوظ است
 • و هر که سوره مزمل را به تهجد بخواند
 • و هر کس سوره مدثر را بخواند خوابش را بهبود می بخشد و شکیبایی می کند
 • و هر کس سوره قیامت را بخواند از قسم خوردن اجتناب می کند پس هرگز قسم نخورد.
 • و هر کس سوره را بخواند از روی سخاوت و رزق و شکر آمده است و جانش نیکو است.
 • و هر کس سوره مرسلات را بخواند، روزی خود را می گشاید
 • تعبیر خواندن سوره های قرآن کریم در خواب

 • و هر کس سوره عمّا را بخواند تعجب می کنند که او چقدر بزرگ است و یاد او از زیبایی فراگیر می شود
 • و هر کس سوره نازعات را بخواند نگرانی و خیانت از او دور می شود.
 • و هر کس سوره عباس را بخواند، زکات و زکات بیشتری می دهد
 • و هر کس سوره تکویر را بخواند سفرش در شرق زیاد شود و سودش در سفر زیاد شود.
 • و هر که سوره انفطار را بخواند، سلاطین او را نزدیک می کنند و او را گرامی می دارند
 • هر کس سوره مطففین را بخواند امانت و وفا و عدالت برای او عنایت می شود
 • و هر کس سوره انشقاق را بخواند فرزندان و فرزندانش را زیاد می کند
 • و هر که سوره بروج را بخواند از غم و اندوه پیروز می شود و به نوعی علم شرفیاب می شود و گفته شد که این علم ستارگان است.
 • و هر که سوره طارق را بخواند از حمد بسیار الهام می شود
 • و هر کس سوره مبارکه را بخواند، کارش برایش آسان می شود
 • و هر کس سوره غاشیه را بخواند مقامش بالا می رود و علم و دانشش گسترش می یابد
 • و هر کس سوره مبارکه فجر را بخواند ملبس به آل بهاء شود
 • و هر کس سوره بلد را در اطعام و تکریم یتیمان و رحمت بر ضعیفان بخواند.
 • و هر کس سوره شمس را بخواند به او فهم و شعور در کارها داده می شود
 • تعبیر خواندن سوره های قرآن کریم در خواب

  تعبیر خواندن سوره های قرآن کریم در خواب

 • و هر کس سوره لیل را بخواند، قیام می کند و از این حجاب محفوظ می ماند.
 • و هر کس سوره ضحی را بخواند فقرا و یتیمان را گرامی می دارد. نقل شده است که عده ای از علویان در خواب دیدند که سوره ضحی را بر پیشانی او نوشته بود و ابن مسیب را از آن خبر داد، پس با نزدیک شدن به مرگش از آن عبور کرد، پس علوى اندکی بعد از دنیا رفت.
 • و هر کس سوره را توضیح ندادیم بخواند خداوند قلبش را به روی اسلام می گشاید و کارش را بر او آسان می کند و غمش را از او می گشاید.
 • و هر کس سوره تین را بخواند در برآوردن حاجت و تسهیل روزی خود می شتابد.
 • هر کس سوره اقرا را بخواند، خط و فصاحت و خشوع نصیبش می شود
 • و هر کس سوره قدر را بخواند عمرش طولانى و امرش بلند مى شود.
 • و هر كه بخواند، هدايت خدا بر دستان گمراهان او نخواهد بود
 • و هر کس سوره زلزله را بخواند خداوند پاهای کافران را با او می لرزاند.
 • و هر کس سوره عاديات را بخواند اسبان و وصلت آنها را فراهم کند
 • و هر کس سوره قرائه را بخواند عبادت و تقوا را گرامی می دارد
 • و هر کس سوره تکاثر را بخواند زاهدی در پول بوده و مجموعه خود را ترک کرده است
 • و هر کس سوره عصر را به صبر بخواند و به حق چشم دوخته باشد و در داد و ستد زیان ببیند و سود فراوانی برود.
 • و هر کس سوره حمزه را بخواند مالی جمع آوری می کند که برای او سودی در عمل صالح ندارد.
 • و هر که سوره فیل پیروزى بر دشمنان را بخواند و بر دستان خود دوید، اسلام را فتح کرد.
 • و هر کس سوره قریش را بخواند غذای بینوایان است و خداوند میان او و دل های بندگانش عاشقانه آشتی می دهد.
 • و هر کس سوره ای بخواند دیدی که مخالفان و لجاجت را پیروز می کند.
 • و هر کس سوره کوثر را بخواند خیرش در هر دو جهان زیاد شود
 • و هر که سوره کافرون را بر اساس مبارزه با کافران بخواند
 • تعبیر خواندن سوره های قرآن کریم در خواب

 • و هر کس سوره نصر را بر دشمنانش پیروز گرداند بخواند و این رؤیت حکایت از مرگ قریب الوقوع صاحب آن دارد، چنانکه این سوره است.
 • پیامبر صلی الله علیه و آله برای خود ماتم گرفت و روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: در خواب دیدم که سوره فتح را می خوانم.
 • و هر کس سوره ای را دست در دست توبه بخواند، سپس عده ای از اهل نفاق از دشمنی او غرولند کنند و خطای او را بخواهند، خداوند متعال او را هلاک می کند.
 • و هر کس سوره اخلاص را بخواند به آرزوی خود می رسد و ذکر خود را بزرگ می کند و لغزش های توحید خود را حفظ می کند و گفته شد که از وابستگان خود می کاهد و زندگی خود را بهبود می بخشد و نیز گفته می شود که خواندن آن دلیل بر نزديکى مدت، و روايت شده است که بعضى از صالحان، سوره اخلاص را در بين چشمانش نوشته اند.
 • و هر کس سوره فلق را بخواند خداوند او را از شر انس و جن و حیوانات موذی و حسد حفظ می کند.
 • ابوسعید (رضی الله عنه) می‌گوید: هر کس سوره ناس را بخواند از بلاها در امان است و از شیطان و جنودش و وسواس‌های آنان در امان است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا