دیدن دختر در خواب اثر ابن سیرین بزرگترین دایره المعارف تعبیر خواب

دیدن دختری در خواب

در تعبیر دیدن دختر در خواب اقوال زیادی وجود دارد اما ما در یکی از بزرگترین دایره المعارف های تعبیر خواب که دایره المعارف تعبیر خواب ابن سیرین است به این موضوع اهمیت می دهیم.

 • و هر کس زنی زیبا را ببیند که وارد خانه اش می شود خشنود و خوشحال می شود و زن زیبا مالی است که ماندگار نیست زیرا زیبایی تغییر می کند.
 • اگر می دید که زن جوانی با صورت به او نزدیک می شود، پس از پشت سرها دستور او را می پذیرد و زن عرب بی خون.
 • زن جوان آراسته و آراسته در تعبیر به مدت طولانی وصف شده است و زن چاق در تعبیر باروری سنت است.
 • و مسخره شدگان عقیم هستند و بهترین زنان در تفسیر، زنان عرب پاکیزه و ناشناخته بهتر از معروف و قویترند و آنانی که در زینت خود تظاهر می کنند.
 • و بدن بهتر از دیگران است و همه امتیازات زنان و مردان عرب است
 • برخورد آنها با تفسیر به نسبت حمایتشان بهتر است و بر زنان دیگر ارجحیت دارند
 • دیدن دختری در خواب

  دیدن دختری در خواب:

  در دیدن دختری در خواب:

 • اگر زنی در خواب زن جوانی را ببیند، دشمن اوست، در هر حال او را دیده است
 • و اگر پیرزنی ببیند مادربزرگ اوست
 • پیرزن زندگی دنیوی اوست: اگر او را آراسته و متعرّض ببیند با مژده عاجل به زندگی دنیوی خود می رسد و اگر او را در حال اخم ببیند، بیانگر خروج حیثیت به خاطر دنیاست.
 • پس هر کس ببیند که پیرمردی وارد خانه اش شده، دنیایش می آید و اگر ببیند که از خانه بیرون می رود، دنیایش او را لعنت می کند.
 • اگر پیرزن مسلمان نباشد عالم حرام است و اگر مسلمان باشد عالم حلال است و اگر زشت باشد خیری در او نیست.
 • و پیرزن مجهول در تعبیر قویتر است، اگر جوانی در خواب ببیند که به پیرزنی تبدیل شده است، بینایی او حکایت از حسن نیت او دارد.
 • اگر مردی پیرزنی را ببیند که از او اطاعت نمی کند در حالی که به او علاقه دارد، این زندگی دنیوی اوست و اطاعت از او محال است.
 • و اما پسر در تعبیر، دشمن ضعیفی است که دوستی می کند و سپس دشمنی می کند
 • اگر مردی ببیند که پسر شده است، مردانگی او از بین رفته است، جز این که بینایی او حاکی از مهبلی است که در آن است، و اگر ببیند که پسری را حمل می کند، پادشاهی را اداره می کند.
 • تعبیر خواب ابن سیرین دیدن دختر در خواب دیدن دختر در خواب ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا