تعبیر گریه در خواب ابن سیرین

گریه در خواب

توضیحاتی در تعبیر گریه در خواب زیاد شد و در این مقاله تعبیر گریه در خواب ابن سیرین را در موارد مختلف ارائه خواهیم داد.

در مورد گریه از ابن سیرین روایت شده است که گفت: گریه در خواب قوه چشم است و اگر همراه با گریه و زاری و رقص باشد، او را ستایش نمی کنند، مرده و می ریزند. لباسهایشان و تکان دادن خاک بر سرشان، زیرا آن حاکم در اقتدار خود بی انصاف است.

و هر کس ببیند که والی مرده است و مردم او را به نیکی یاد می کنند، در مقام او ستوده می شود.

و هر کس در خواب ببیند که از اموات است، از منافقانی است که آنان را به نیکی امر می کنند، ولی فرمان او را اطاعت نمی کنند.

گریه در خواب

گریه در خواب

و هر کس در خواب ببیند که مرده نزد آنها مانده است، در بدعتی از دنیا می رود یا به سفری می رود که از آن باز نمی گردد.

و هر کس ببیند که گویی با آنها مخلوط شده یا به آنها دست زده است، مورد نفرت ستمکاران قرار می گیرد (و از بعضی از آنها روایت شده است) که هر که ببیند – گویا صاحب مرده ای است، سفر می کند. راه درازی را تجربه خواهد کرد، انزوا و مستی مرده در او خوب نیست، و اما شستن مرده، هر که ببیند مرده در حال شستن است، دلیل بر خروج جانشین او از غم و اندوه است. مالشان زیاد شود، شستن او کسی است که از دست آن شخص توبه کرده است، مردی که دینش فساد است، از تباه کنندگان، پس هر که ببیند در غسل است، کارش قیام می کند و آزاد می شود. از غم و اندوه، اگر ببیند مرده ای از کسی درخواست می کند که لباسش را بشوید، این فقر او به دعا و صدقه است، یا قرض می دهد، یا حریف را راضی می کند، یا وصیت می کند، دلیل بر تمایل به زنا است. و اگر ببیند لباس پوشیده نیست، به زنا خوانده می شود و جواب نمی دهد

اگر گریه در خواب ناشی از فریاد زدن، سیلی زدن، پوشیدن لباس سیاه یا پاره کردن جیب باشد، بیانگر غم و اندوه است، و اگر گریه از ترس خداوند متعال یا از شنیدن قرآن یا از پشیمانی باشد. گناه قبلی، سپس دلالت بر شادی و لذت، و رفع غم و اندوه، و حکایت از ترس، یا بر نزول باران برای کسانی است که از آن بازمانده اند، و او به آن نیازمند است. ممکن است نشان دهنده عمر طولانی باشد. و چه بسا بیانگر افزایش توحید باشد در صورت ذکر یا تسبیح یا حلولیا.

گریه در خواب گریه در خواب ابن سیرین تعبیر تعبیر گریه در خواب.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا