تعبیر دیدن پرنده در خواب ابن سیرین

کتاب تعبیر خواب ابن سیرین تنها یک کتاب محسوب نمی شود، بلکه دانشنامه تعبیر خواب است و تعبیر دیدن پرنده در خواب را در بسیاری از موارد که در اکثر رؤیاهای مردم وجود دارد از آن استخراج می کنیم.

پرنده در خواب جلال و قدرت است، اما برای تاجر در تجارتش سود است، اما اگر پرنده مجهول باشد دلیل بر فرشته مرگ است و اگر پرنده برگ یا کرمی بردارد. و به همین ترتیب و با آن به آسمان پرواز می کند و خانه بینا بیمار است، پس این بیمار در حال مرگ است، و همچنین ممکن است به کسی که آن را دیده نشان دهد که بر او افتاده است … به مسافر. کسی که آن را روی سر یا شانه خود دید، ممکن است نشانگر کار باشد، اگر تعریف کرد دختر است.

پرندگان ارشد نشانگر پادشاهان، رؤسای جمهور، علما و ثروتمندان هستند

پرندگان آبزی نجیبانی هستند که از دو طریق به برتری رسیده اند: نیروی آب و نیروی هوا.

و چه آواز پرندگان، آنها عاشق آواز و زاری هستند، اما چه سوت پرندگان و گنجشک ها و پشه ها و بلبل ها پسران جوان هستند.

گروهی از پرندگان برای کسانی است که پول و دینار و قدرت آنها را می خوردند، به ویژه اگر خواب بیننده آنها را حمایت می کرد.

هر کس ببیند که پرندگان بالای سرش معلق می‌شوند، مقام و ریاست می‌یابد و اگر ببیند که پرندگان به جای او پرواز می‌کنند، فرشتگان هستند.

هر که ببیند پرنده ای از آسمان می آید و به دست او می افتد، نشانۀ شادی اوست، و چه بسا پرنده ی ناشناخته دلالت بر انذار و اندرز و از نیکی پرنده اش در خواب، حسنات او باشد، یا رسول خوبی نزد او آمد.

هر که پرنده ای را با او ببیند، ممکن است بدی بوده باشد، یا فرستاده بشری به او رسیده است

پرنده مجهول رزق است و می گفتند پرندگان سیاه نشان دهنده اعمال بد است و پرندگان رنگین افعال گیج کننده است.

تعبیر خواب ابن سیرین دیدن پرنده در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا