تعبیر دیدن انبیا و رسولان در خواب ابن سیرین و النابلسی

تفسیر رؤیای انبیا و رسولان

در این مقاله متوجه خواهید شد تفسیر رؤیای انبیا و رسولان هر پیامبری بر آنها صلوات و درود دارد، در تعبیر خواب، دائرةالمعارف بزرگی از دیدن هر پیامبر وجود دارد و تعابیر متفاوت است، اما دیدن پیامبران در خواب حقیقت دارد، بنابراین شیطان هرگز در تصاویر آنها مجسم نمی شود.

عبدالغنی النابلسی می گوید:

از ابوبکر احمد بن الحسین بن مهران مقری شنیدم که می گفت: کنیز خریدم، گمان می کنم ترک است و زبان من را نمی دانست و من زبان او را نمی دانم و یارانم کنیز داشتند. دختری که از او ترجمه می کند، در خود به بدی او نگاه می کنم، او زبان مرا می داند و با من حرف نمی زند، پس اصحاب زنم جمع شدند و به او گفتند: تو زبان او را نشناختی و حالا چگونه صحبت می کنی. به او؟ گفتند: موسی علیه السلام مردی را بهتر از او و مردمی را در حال راه رفتن دیدم، گفتم: این کیست؟! گفتند: «محمد صلی الله علیه و آله و سلم.» گفتم: با او می روم، پس به در بزرگی که در بهشت ​​است رسید، در زد و به روی او باز شد. و كسانى كه با او بودند داخل شدند و من و دو زن باقى مانديم، گشايش كتاب بر او حلال شد، پس آن را بر آنان خواند، و بر من ماند تا گشايش كتاب را به من بياموزم!! : با مشقت فراوان یاد گرفتم، پس وقتی حفظش کردم، مرده افتادم.

استاد ابواسد – رحمه الله – فرمودند رؤیت انبیا صلوات الله علیهم یکی از دو چیز است. یا یک خبر خوب یا یک هشدار

سپس او ضربه می زند اولین : دیدن پیامبری بر حسب حال و ظاهرش، زیرا این دلیل بر درستی بنده بینا و جلال و کمال حیثیت و پیروزی او بر آنچه با او دشمنی می کند است.

و دومی: حالت تغییر یافته را با چهره ای اخم کرده می بیند که نشان دهنده حال بد و شدت مصیبت اوست، سپس خداوند او را آزاد می کند.

اگر در خواب ببیند که پیامبری را کشته است، بیانگر این است که در امانت خود خیانت می کند و عهدشکنی می کند، زیرا خداوند متعال می فرماید: «به خاطر شکستن امانت و کفرشان به آیات خدا و کشتن آنهاست. پیامبران به ناحق.» [سورة النساء 155]

این به طور کلی، اما در جزئیات:

تفسیر رؤیای انبیا و رسولان

چه کسی آدم علیه السلام را دید:

اگر او را در قیافه خود ببیند، اگر شایستگی آن را داشته باشد، به مقامی بزرگ می رسد، زیرا خداوند متعال می فرماید: «من خلیفه فی الارض». [سورة البقرة 30]

اگر بیند که با او سخن گفت، علم پیدا می کند، زیرا خداوند متعال فرمود: «وَ أَعْلَمْ أَدَمُ الْأَسْماء». [سورة البقرة 31]

و گفته شد: اگر کسى آدم را دید فریب گفتار بعضى از دشمنانش را خورد، پس از مدتى آزاد شد.

هر كه شيث عليه السلام را ديد:

او پول، فرزندان و زندگی راضی به دست آورد

چه کسی ادریس را دید:

به پرهیزگاری اکرام کن و مهر نیکو بر او بزن

کیست که نوح علیه السلام را دید:

عمرش طولانی بود و دشمنانش به فراوانی مبتلا شدند، سپس بر آنان پیروز شد و خداوند متعال را به خاطر فرموده خداوند: «او بنده‌ای سپاسگزار بود» شکر کرد. [سورة الإسراء الآية 3]او با زنی مذهبی ازدواج کرد و از او فرزندانی به دنیا آورد

هر که هود علیه السلام را دید:

دشمنانش از او خشمگین شدند و بر ظلم او چیره شدند، سپس بر آنان پیروز شد و نیز هر که دید. صالح علیه السلام .

کیست که ابراهیم علیه السلام را دید:

رزق و روزی حج انشاءالله و گفته شد که از حاکم ظالم به او آسیب سختی می رسد، سپس خداوند او را بر او و دشمنانش پیروز می کند و خداوند فضل خود را چند برابر می کند و همسری صالح به او عطا می کند.

و گفته شد: رؤیت ابراهیم علیه السلام نافرمانی از پدر.

و گفته شد که سیمک بن حرب کف دست زد و در خواب دید که گویی ابراهیم علیه السلام چشمان خود را پاک کرد و گفت: نزد موش ها بیایید پس در آن غوطه ور شوید که خداوند بینایی شما را به شما برگرداند، پس وقتی بیدار شد، این کار را کرد و دید

تفسیر رؤیای انبیا و رسولان

چه کسی اسحاق علیه السلام را دید:

در بعضی از بزرگان یا نزدیکان به او سختی رسید، سپس خداوند او را رها می کند و به جلال و عزت و بشارت می رسد و پادشاهان و رؤسای جمهور و صالحان از فرزندانش زیاد می شوند.

کیست که اسماعیل علیه السلام را دید:

معیشت سیاست و بلاغت و گفته شد: مسجدی را می گیرد، یا کمک می کند، زیرا خداوند متعال فرمود: «وَ أَنْ یَجْعَلُ الْأَبْرَاهِیمَ بَتِ وَاسْمَاعِیلَ». [البقرة 127]

و گفته شد: هر كه او را ببيند از پدرش گرفتار استرس مي شود، پس خداوند كار را بر او آسان مي كند.

چه کسی یعقوب علیه السلام را دید:

از جانب برخی از فرزندانش غمگین شد، سپس خداوند متعال آن را بر او وحی می کند و محبوبش را به او عطا می کند.

کیست که یوسف علیه السلام را دید:

به ظلم و حبس و بیگانگی از خویشاوندان مبتلا می شود و به تهمت متهم می شود سپس پادشاهی به او داده می شود و دشمنان تسلیم او می شوند. [ يوسف 88]

نقل شد که عده ای دیدند که یوسف علیه السلام یکی از دمپایی هایش را به او داد، متوجه شد که گویا شد.

از ابن سیرین گفته است:

در خواب دیدم که وارد مسجد شدم و اگر با سه شیخ بودم و جوانی با چهره ای زیبا در کنار آنان بود، به آن جوان گفتم: خدا رحمت کند تو کیستی. شما؟! گفت: من یوسف هستم، گفتم: اینها شیوخ هستند؟ گفت: پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب، پس گفتم: به من بیاموز تا آنچه را می بینی ببینم، گفتم: زبان تو را می بینم، سپس دهان باز کرد و گفت: ببین آنچه را می بینی؟ و گفتم: قلبت را می بینم و گفت: بگذر و نترس، پس شدم و او به من رؤیایی نگفت مگر اینکه در کف دستم به آن نگاه می کنم.

تفسیر رؤیای انبیا و رسولان

چه کسی یونس علیه السلام را دید:

در امری که موجب حبس و سختی او می شود عجله می کند، سپس خداوند متعال او را نجات می دهد و این رؤیت حکایت از آن دارد که صاحب آن خشم و رضایت را تعجیل می کند و میان او و قومش معاملات خائنانه به وجود می آید.

هر که شعیب علیه السلام را دید:

هر کس او را در حال غر زدن ببیند، بینایی اش از بین می رود و اگر او را در حالتی غیر از آن ببیند، مردم حق او را بر او کم می کنند و به او ظلم می کنند، آنان را مسخر می کند، چه بسا این بینش دلالت بر دختر داشتن همنشینش دارد.

هر که موسی و هارون علیه السلام یا یکی از آنها را دید:

او به دست ظالم و ستمگر هلاک می شود و اگر آنها را در حالی که هدفش جنگ است ببیند پیروز می شود.

نقل شده است که کنیز سعید بن مسیب دید که گویی موسی علیه السلام در شام در حالی که عصایی در دست داشت و بر روی آب راه می رود، ظاهر شد و به سعید رؤیت خود را گفت. گفت: اگر رؤیت تو راست باشد، عبدالملک بن مروان مرد. گفت: زیرا خداوند متعال موسی را برای نابودی جباران فرستاد و من فقط عبدالملک بن مروان را در آنجا می یابم.و همونطور بود که گفت

و چه کسی ایوب علیه السلام را دید:

او به خود و مال و خانواده و پسرش مبتلا می شود، سپس خداوند همه آن ها را به او جبران می کند، و برای او چند برابر می کند، زیرا خداوند متعال می فرماید: «و ما اهل بیتش و امثال ایشان را با آنها عطا کردیم. ” [سورة ص 43]

تفسیر رؤیای انبیا و رسولان

و هر که داود علیه السلام را دید

در حال او گرفتار قدرت و قدرت و تصرف شد

چه کسی سلیمان علیه السلام را دید:

رزق و روزی پادشاه و علم و فقاهت و اگر او را بر منبر یا تختی مرده ببیند فرشته و خلیفه و شهریار یا رئیس جمهور از دنیا می رود و تا مدتی از مرگ او مطلع نمی شود.

گفته شد: هر که سلیمان را دید از ولی و دشمنش اطاعت کرد و رفت و آمدش زیاد شد

او پسری به نام علی کبیر داشت، پسری پارسا

چه کسی یحیی علیه السلام را دید:

به عفت و تقوا و عصمت تا هم سن و سالش شود

چه کسی حضرت عیسی علیه السلام را دید:

رؤیتش حکایت از آن داشت که مردی نافع و مبارک و نیکوکار بسیار و مسافرت فراوان و به علم طب و سایر علوم مفتخر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا